ЧIыгур зыгощыхэрэм аллее яIэ хъугъэ

Джырэблагъэ АР-м и Кадастровэ палатэ экологие Iофтхьабзэу «Аллея землеустроителей» зыфиIорэм хэлэжьагъ.

Учреждением иIофышIэхэм Мыекъуапэ иурамэу Пролетарскэм щашIыгъэ поликлиникэм пэмычыжьэу, унэу N-у 400-м дэжькIэ, чъыгхэр щагъэтIысыгъэх.
Тызыхэт илъэсым иIоныгъо ыкIи чъэпыогъу мазэхэм Урысыем исубъектхэм чъыг миным ехъу ащагъэтIысхьанышъ, чIыгу гощыным пылъхэм ацIэкIэ аллее гъэпсыгъэнэу мы проектым къыщыдэлъытагъ. Iофтхьабзэр Кадастровэ палатэр зыщыIэр илъэс 20 зэрэхъурэм ипэгъокI. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэу­хъумэн хэщагъэр нахьыбэ хъуныр ыкIи чIыопсым икъэкIуапIэхэм якъэгъэнэжьын, язегъэ­ушъомбгъун палатэм иIахь хилъхьаныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр.

— Тиюбилей дахэ джащ тетэу хэдгъэунэфыкIынэу итхъухьагъ, — къыIуагъ АР-м и Кадастровэ палатэ ипащэ иIэнатIэ зыгъэцакIэгорэ Нэхэе Муратэ. — Мы экологие Iофтхьабзэм ишIуагъэкIэ тикъалэ нахь шхъуантIэ хъущт ыкIи чIыгум игощын фэгъэзагъэу, республикэм хэхъоныгъэхэр егъэшIы­гъэнхэм, чIыгур шIуагъэ къы­тэу гъэфедэгъэным зи­Iахь мымакIэу хэзылъхьэ­хэрэм ащкIэ шъхьэ­кIафэ афэтшIэу мэхъу.