УплъэкIунхэр лъагъэкIуатэх

УблэпIэ классхэм якIэлэеджакIомэ шхыныгъо стырэу аIэкIагъахьэрэм идэгъугъэ зыщауплъэкIурэ Iофтхьабзэхэр республикэм щылъагъэкIуатэх.

«Единэ Россием и НыбжьыкIэ Гвардие» хэтхэм Шэуджэн районым ит гурыт еджапIэхэм ащыщ зэрэщагъашхэхэрэмрэ дезинфекцие зэрашIырэмрэ защагъэгъозагъ.

Муниципалитетым ит къутырэу Чернышевым дэт гурыт еджапIэу №8-м «НыбжьыкIэ Гвардием» хэтхэр щыIагъэх.

— Шэуджэн районым иублэпIэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджэкIо 704-мэ щхыныгъо стырхэр аIэкIагъахьэ. Ащ нэмы­кIэу муниципальнэ бюджетым къытIупщыгъэ мылъкумкIэ я 5 — 11 классхэм арыс нэбгырэ 584-мэ фэгъэкIотэныгъэ яIэу шхыныгъохэр аратых. Мэфи 10-м кIэлэеджакIохэм арагъэшхырэр зэрыт меню гъэсэныгъэм иорганизациехэм ясайтхэм арыт. ШIоигъоныгъэ зиIэ пстэуми ащ зыщагъэгъозэн алъэ­кIыщт, — къыIотагъ «Единэ Россием и НыбжьыкIэ Гвардие» Шэуджэн районымкIэ ичIыпIэ къутамэ ипащэу Тазэ Бислъан.

МэфипшI меню гъэхьазырыгъэм тетэу пчэдыжьышхэхэр шъолъырым ит гъэсэныгъэм иорганизациехэм ащаупщэры­хьых. ЕджапIэхэм зэкIэми дезин­фекцие зэрэпшIыщт пкъыгъохэр яIэх, агъэнэфагъэ шапхъэхэм адештэх. Республикэм ит районхэм ыкIи къалэу Мыекъуапэ мыщ фэдэ уплъэкIунхэр ащытшIынхэ гухэлъхэр тиIэх, — къы­Iуагъ «НыбжьыкIэ Гвардием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Бэрзэдж Асыет.

Абрэдж Сэтэнай.