Магнитогорскэ щыригъэжьагъ

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъур ри­гъэжьагъ.

Урысыем изэнэкъокъоу апшъэ­рэ купым щыкIорэм «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ. Апэрэ зэIу­кIэгъухэр Магнитогорскэ ыкIи Челябинскэ ащыкIуагъэх. ЕшIэгъухэм якIэуххэр: «Металлург» — «Динамо-МГТУ» — 66:63, «Челбаскет» — «Динамо-МГТУ» — 75:72.

Магнитогорскэ «Динамо-МГТУ-р» зыщешIэм, «Метал­лургым» текIоныгъэр ыхьыгъэми, Адыгеим испортсменхэм уащытхъунэу зыкъагъэлъэгъуагъ.

ЗэIукIэгъур аухынкIэ нэ­гъэу­пIэпIэгъу заулэ къэнагъэу «Динамэр» ыпэкIэ илъыгъ. ТиешIэкIо анахь дэгъухэм ащыщэу Артем Гапошиныр ухъумакIохэм аIэкIэкIи, хъурджанэм ылъэныкъо Iэгуаор ыдзыгъ, ау хъагъэм ригъэфэн ылъэкIыгъэп. ЗэIукIэгъур зэраухыгъэр 66:63-рэ.

Челябинскэ щыкIогъэ ешIэгъур «Динамэм» къыхьыщтэу ти­гъэгугъэщтыгъ. «Динамэр» оч­коуи 10-кIэ «Челбаскетым» ыпэ итэу уахътэ къыхэкIыгъ. Ящэнэ-
рэ едзыгъор тиешIакIохэм къа­хьыгъэп.

Бысымхэр нахь зэгурыIохэу ешIагъэх, хъагъэм Iэгуаор ра­дзэнымкIэ шIыкIэшIухэр къагъотыгъэх. ЗэIукIэгъур зыщаухыщт уахътэм «Динамэр» ыпэкIэ илъыгъ, очкоуи 3 дзыгъор ыгъэ­цэкIэнэу игъо ифагъ, ау хъурджанэм Iэгуаор къыгъэлъэтэжьыгъ, пчъагъэр 75:72-у зэIукIэгъур Челябинскэ щаухыгъ.

«Динамэр» зыщешIэрэ купым командэ 11 хэт. Чъэпыогъум и 31-м тиешIакIохэр «Руссичи» Курск Мыекъуапэ щыIукIэщтых.