«О пшъхьэ имызакъоу, нэмыкIхэми уягупшысэн фае»

КоронавирусыкIэу дунаир зэлъызыкIугъэр къызэолIагъэхэм япчъагъэ зэрэхэхъожьырэр къызэтезгъэуцонэу специалистхэм къыхагъэщырэр зэкIэми зэфэдэу санитарнэ шапхъэхэр агъэцэкIэнхэр ары. Шъыпкъэ, нэбгырабэхэр ахэм ядэIу хъугъэ, ау Iэпэдэлэл зышIыхэрэри макIэхэп.

СыдигъокIи санитарнэ шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэ зэрэратыщтыгъэр, джы нахь лъэшыжьэу дгъэцэкIэныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ шIэныгъэлэжьэу, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым иIофышIэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Пэнэшъу Аскэр.

— О пшъхьэ имызакъоу уигупсэхэми, уиIофшIэгъу­хэми, нэмыкIэу узхахьэхэрэми уягупшысэн, шапхъэхэр умыгъацакIэхэмэ, ахэм уиягъэ зэрябгъэкIыщтыр къыб­гурыIон фае, — къыIуагъ ащ. — Нэгуихъор пIулъыныр, цIыфхэм пэблагъэу уакIэлъырымыхьаныр, нэмыкI санитарнэ шапхъэхэр бгъэцэкIэнхэр къинэп. Ахэм яшIуагъэ къэкIонэу специалистхэм агъэунэфыгъэмэ, Iэпэдэлэл тшIыхэ мыхъущтэу сэ сэлъытэ. Апэрэ мафэу вирусым ищынагъо къызытхэхьагъэм къыщегъэжьагъэуи сэри, сиунагъо исхэми шапхъэхэр тэгъэцакIэх.

Мары узыр къызэуалIэхэрэм япчъагъэ хэхъожьы, медицинэм иучреждениехэм атегъэуагъэр нахьыбэ мэхъу. Ахэм мыухыжьын кIуачIэ яIэп. Сымаджэхэм япчъагъэ бэдэдэ хъугъэу, фыримыкъужьхэмэ, тэры зиIоф нахь дэи хъущтыр. Ащи тегупшысэн фае.

ХЪУТ Нэфсэт.