Унэшъо хэхыгъэхэр агъэцакIэх

Адыгеим культурэмкIэ и Министерствэ иколлегие изичэзыу зэхэсыгъо республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъ.Коллегием ипащэу, респуб­ликэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэхахьэр зэрищагъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, 2020-рэ илъэсым телъы­тэгъэ Iофыгъохэр коллегием ыгъэунэфыгъэх, унэшъо хэхыгъэхэр егъэцакIэх.

Лъэпкъ проектэу «Культурэр» щыIэныгъэм зэрэщыпхыращырэм республикэм культурэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Ольга Гавшинам тыщигъэгъо­загъ.

Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу рес­публикэм культурэмкIэ имини­ст­рэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Ами­нэт къэгущыIагъ. Iофтхьа­бзэхэр агъэцакIэхэзэ, дунэе фестивальхэр, зэнэкъокъухэр, зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр зэрэзэхащэхэрэм къытегущыIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ зытыридзэ­гъэ Iофыгъохэр культурэмкIэ Министерствэм къыдилъы­тэхэзэ, щыIэныгъэм диштэрэ мэфэкI зэхахьэхэр нахьыбэу зэрэзэхащэщтхэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэ­еджакIохэм, студентхэм Тхьабы­сымэ Умарэ ыцIэкIэ агъэнэ­фэгъэ стипендиехэр аратыщтых. Министерствэм иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ Iофхэр зэрэзэхащэхэрэм къатегущыIагъ.

Урысые Федерацием иапшъэ­рэ еджапIэхэм Адыгеим щыщ ныбжьыкIэхэр ачIэхьагъэхэу зэращеджэхэрэр, республикэм ищыкIэгъэ кадрэхэм ягъэхьа­зырын гъэцэкIагъэ зэрэхъурэр ШъэуапцIэкъо Аминэт зэхахьэм къыщиIотагъ.

ТхылъеджапIэхэм, культурэм иунэхэм язытет, театрэхэм яIоф­шIэн, искусствэхэмкIэ еджа­пIэхэм зэхъокIыныгъэу афэ­хъухэрэм, цIыфхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ зэлъыIэсыкIэ амалхэр зэрагъэфедэхэрэм, къэралыгъо ыкIи чIыпIэ щыт­хъуцIэхэр зыфаусыщтэу къыхахыгъэхэм, нэмыкIхэм атегущыIагъэх. Зэхахьэм унэшъо хэхыгъэхэр щаштагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.