Краснодар псыубытыпIэр зэрагъэфедэщтым тегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ тхьамэтагъор зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъом Краснодар псыубытыпIэм игъэфедэнрэ псыр нэпкъым къыдэмыкIынымкIэ амалэу зехьэгъэн фаехэмрэ щатегущыIагъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадэу Сапый Вячеслав, федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Центррегионводхоз» зыфиIорэм икъутамэу «Краснодар псыубытыпIэм» ипащэу Игорь Бадаловыр, республикэм ихэбзэ къулыкъухэм ялIыкIохэр.

Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, респу­б­ликэм и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ мы псыубытыпIэм Адыгэ РеспубликэмкIи, Краснодар краимкIи мэхьанэшхо зэриIэр. Пынджыр зылэжьыхэрэм, пцэжъыехэр зыхъурэ хъызмэтхэм, промышленностым, коммунальнэ хъызмэтхэм ащ псы аIэкIегъахьэ, нэмыкI гухэлъ­хэми адэлажьэ.
«ПсыубытыпIэм шIуагъэ къытэу Iоф ышIэнымкIэ, научнэ ушэтынхэм язэхэщэнкIэ, псэуалъэм IофшIэнхэр нахьышIоу щызэхэщэгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу къышъуатыным республикэм ипащэхэр фэхьазырых», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Игорь Бадаловыр псыубытыпIэм иIоф­хэм язытет къытегущыIагъ. ГущыIэм пае, мыгъэ мы псыубытыпIэм гъэцэкIэжьын IофшIэнитф щызэшIуахы, псыр къиунымкIэ щынэгъо чIыпIэхэр аукъэбзых.

2021-рэ илъэсым сомэ миллиони 158-рэ зыте­фэщт IофшIэнхэр агъэ­цэкIэщтых, псыубытыпIэм хэхьэрэ гектари 100-м ехъу аукъэбзынэу рахъухьэ. 2022 — 2025-рэ илъэсхэм сомэ миллиарди 3,5-м ехъу зытефэщт Iофтхьэбзэ 43-рэ зэра­хьащт. Ахэм яшIуагъэкIэ псыубытыпIэм изытет нахьышIу хъущт.

Огъоу зэрэщытыгъэм ыкIи къушъхьэхэм макIэу осыр зэрателъыгъэм япхыгъэу Краснодар псыубытыпIэм псэу итым къызэрэщыкIагъэми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Адыгеямелиоводхоз» зыфиIорэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Александр Тонконог зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, пынджшIапIэхэм республикэм зыщарагъэушъомбгъу ашIоигъу, ау псыр зэрафимыкъурэм Iофыр къызэтыреIажэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгэ Рес­публикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ пцэжъыехэм яхъунрэ пынджхэм яшIэнрэ апылъ хъыз­мэтхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ федеральнэ къэралыгъо бюджет учреж­дениеу «Центррегионводхоз» зыфиIорэм икъутамэу «Краснодар псыубытыпIэм» ипащэ зэдэлэжьэныгъэу дыриIэр ыгъэлъэшынэу. Джащ фэдэу научнэ ушэтынхэм язэхэщэнкIэ, лъэпкъ проектхэм япхырыщынкIэ, псыхэр нэпкъхэм къа­дэмыкIынхэмкIэ ведомствэ заулэмэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр зэхэсыгъом щафашIыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу