Инвесторхэм Адыгеир къыхахы

Адыгеим индустриальнэ паркэу «Яблоновский» зыфиIорэр щызэхащэ, промышленнэ объектхэр щызыгъэуцухэ зышIоигъохэм ар атегъэпсыхьэгъэщт. Мы проектым апэ хэлэжьэщтхэм ащыщ хъун ылъэкIыщт компаниеу SFT Group зыфиIорэр.

Мы Iофыгъом щытегущыIагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат компанием илIыкIохэу хъызмэтшIапIэу «Картонтарэм» игъэцэкIэкIо пащэу Сергей Погодинымрэ SFT Group-м гофродивизионымкIэ ипащэу Денис Белковскэмрэ адыриIэгъэ IофшIэгъу зэIукIэгъум. АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, ащ игуадзэу Сапый Вячеслав, АР-м иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие (игубернатор) дэжь щылэжьэрэ Александр Наролиныр, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ игуадзэу Былымгъот Ибрахьимэ зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх.

Шъолъырым инвестициехэр къещэлIэгъэнхэм имэхьанэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ ыкIи мы лъэныкъомкIэ зэшIуахыхэу республикэр нэмыкIхэм къахэзыгъэщыхэрэмэ ягугъу къышIыгъ.

«Бизнес-проектхэм япхырыщын инвесторхэм республикэм икъоу щызэшIуа­хынхэм пае Iофышхо щытэшIэ. Ащ изы лъэныкъохэм ащыщ индустриальнэ паркэу «Яблоновский» зыфиIорэр. Ар зыттIупщыкIэ, къыпэблагъэу щыпсэу­хэрэми IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр агъотыщтых, республикэм ибюджет хэбзэIахьэу къихьэрэми хэхъощт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

2030-рэ илъэсым нэс компаниеу SFT Group зэшIуихынэу агъэнафэрэм игугъу къышIыгъ Денис Белковскэм. Урысыем икъыблэ производствакIэ щатIупщынэу загъэхьазыры. Адыгеир инвестициехэр къыхалъхьанхэмкIэ нахь къыхахырэ шъолъырхэм зэращыщыр ыкIи гофроупа­ковкэ къэзышIыщт хъызмэтшIапIэ щагъэ­уцу зэрашIоигъор ащ къыIуагъ. SFT Group-м хэхьэрэ хъызмэтшIапIэу «Картонтарэм» илъэшыгъэкIэ ар фэдэщт.

Проектыр зыщагъэцэкIэнэу агъэ­нэфэрэ уахътэр 2022 — 2025-рэ илъэсхэр арых. ЧIыпIэу ар зыдэщытыщтым икъы­хэхынкIэ IофшIэныр рагъэ­жьагъ. Зэрагъэ­нафэрэмкIэ, промышленнэ чIыналъэу «Яблоновскэр» ары хъызмэтшIапIэр къыздэуцощтыр. ИщыкIэ­гъэщт инженернэ псэуалъэхэм ягъэпсын иIоф джыдэдэм зэшIуахы. Электричествэр, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр, псыр индустриальнэ паркым ращэлIэщтых. Федеральнэ гъогум къызэрэтекIыщтхэ ыкIи паркым уезыщэлIэщтым къызэрэтехьащтхэ гъогууанэр къы­хахы.

«Непэ чIыпIэр къысагъэлъэ­гъугъ. ГугъэпIэшIухэр ащ етэпхых. Джащ фэдэу тыгу рихьыгъ республикэм ипащэхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ инвестициехэм якъещэлIэн екIолIакIэу фашIыгъэр, мы технопаркыр зэрагъэпсырэр. Щэч хэлъэп индустриальнэ паркым зызэриушъомбгъущтым. Ар зыгъэфедэщтхэм ащыщ тыхъуным ыкIи Адыгеим ичIыналъэ производствэу итым инвестициехэр хэтлъхьанхэм тифедэ хэтэлъагъо», — къыIуагъ Денис Белковскэм.

Компаниеу SFT Group илIыкIо джащ фэдэу къыхигъэщыгъ чIыпIэм икъыхэхын зэшIуахы зэхъум «Картонтарэм» игъэ­хъагъэхэри къызэрэдалъытагъэхэр. Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы хъызмэтшIапIэу загъэпсыгъэр мыгъэ илъэс 55-рэ зэрэхъугъэр хэзыгъэунэфыкIыгъэм гоф­рокартоныр къыдегъэкIы ыкIи тхылъыпIэм хэшIыкIыгъэ продукцием ишIынкIэ Урысыем и Къыблэ щылажьэхэрэм яанахь пэрытхэм ащыщ.

«Картонтарэм» игъэцэкIэкIо пащэу Сергей Погодиным къызэриIуагъэмкIэ, къыдагъэкIырэм ибагъэрэ Iоф щызышIэхэрэм япчъагъэрэ къызэтрагъэнэнхэр пшъэрылъэу щытхэм ащыщых ыкIи джырэ уахътэм ар афызэшIокIы. Iоф­шIакIохэм ягурыт лэжьапкIи зэхъокIыгъэп — сомэ мин 50-м шIокIы.

2007-рэ илъэсым къыщыублагъэу хъызмэтшIапIэр SFT Group-м хэт, экологие шэпхъакIэхэм ыкIи лъэхъаным адиштэу зызэтрагъэпсыхьэзэ Iоф ашIэ. Къихьащт илъэсым еврэ миллиони 4 пэIуагъэхьанышъ мы лъэныкъом зырагъэушъомбгъунэу агъэнафэ.

«Производствэу Iоф зышIэрэр лъэхъаным дегъэштэгъэным имызакъоу предприятиякIэхэм яшIыни мэхьанэшхо етэты. Арышъ, республикэр зэIухыгъ зэдэгущыIэгъухэм ыкIи инвестиционнэ гукъэкIхэм ахэплъэгъэным апае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Технико-экономическэ къэушыхьатынхэм ауж зэдэгущыIэгъум джыри къыфагъэзэжьынэу рахъухьагъ. Шъхьа­фэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ «Картонтарэм» бизнесымкIэ социальнэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэм имэхьанэрэ а лъэныкъомкIэ Iофышхоу зэшIуихырэмрэ.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу