Имгрунт Иван Иван ыкъор

2000-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2017-рэ илъэсым нэс Краснодар краимкIэ Шытхьэлэ районым ипэщагъэу, къалэу Ялтэ иадминистрацие ипащэу Имгрунт Иван Иван ыкъом ыныбжь илъэс 60-м итэу идунай ыхъожьыгъ.


Иван Иван ыкъор Казахскэ ССР-мкIэ къалэу Караганда 1961-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 28-м къыщы­хъугъ. Юридическэ гъэсэныгъэ иIагъ, прокура­турэм икъулыкъухэм ащылэжьагъ, социологие шIэныгъэхэмкIэ докторыгъ.

Иван Иван ыкъор Краснодар краимкIэ Шытхьэлэ районым ипащэ зэ­хъур ары зэхэщэкIо дэгъоу зэрэщытыр анахьэу къызылъэгъуагъэр. Ащ ыцIэ епхыгъэх районым иэкономикэрэ исоциальнэ лъэныкъорэ гъэхъагъэу ашIыгъэхэр. Иван Имгрунт районым щыпсэухэрэм яфедэ зыхэлъ Iофтхьабзэхэр щыIэныгъэм щыпхырищыщтыгъэх, цIыф зэфэшъхьафхэм бзэ къадигъотын, зэпэщэчыгъэ унашъохэр ыштэнхэ ылъэ­кIыщтыгъ.
Шытхьэлэ районым пэщэныгъэ зыщыдызэрихьэгъэ илъэсхэм Иван Иван ыкъом Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ язэпхыныгъэхэм ягъэпытэн иIахьышIу хишIыхьагъ. ШIэныгъэ куу зэриIагъэм, чыжьэрыплъэу зэрэщытыгъэм яшIуагъэкIэ Адыгэ Респуб­ликэм имуниципальнэ образованиехэм зэдэлэжьэныгъэ дэгъу адыриIэн, зигъо Iофыгъохэм язэшIохынкIэ амалышIухэр къыгъотынхэ ылъэкIыщтыгъ.

Иван Имгрунт цIыф къызэрыкIоу, нэфэрыIоу, гукIэгъулэу щытыгъ, сыд фэдэрэ IэнатIэ зыIоти теубытагъэ хэлъэу, ежь ышъхьи, нэмыкIхэми афэзымыгъэкIотэрэ пащэу щытыгъ.

Краснодар краимкIэ Шытхьэлэ районымрэ Адыгэ Республикэмрэ адэсхэм азыфагу илъ зэныбджэгъушIу зэфыщытыкIэхэм ягъэпытэн иIахьышIу зэрэхишIыхьагъэм фэшI Имгрунт Иван Иван ыкъом 2009-рэ илъэсым тиреспубликэ иапшъэрэ тынэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр, Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Щытхъу тхылъ, и Щытхъу тамыгъэу «Закон. Пшъэрылъ. ЦIыфыгъ» зыфиIо­рэр къыфагъэшъошагъэх.

ЦIыфхэм Иван Имгрунт лъытэныгъэ­шхорэ уасэрэ фашIыщтыгъ, ежьыри цIыфхэм афэгумэкIыщтыгъ, хьалэлэу игуфэбэныгъэкIэ адэгуащэщтыгъ.

Имгрунт Иван Иван ыкъом идунай зэрихъожьыгъэр лъэшэу гухэкI тщы­хъугъ, ащ иунагъо исхэмрэ иIахьылхэмрэ тафэтхьаусыхэ.

Игупсэхэм, иIахьылхэм, Iоф дэзышIагъэхэм, иныбджэгъухэм Имгрунт Иван Иван ыкъор ренэу шIукIэ агу илъыщт.

М. Къ. КъумпIыл, В. И. Нарожный, А. К. ТхьакIущын, Б. А. Шумэн, Г. А. Митрофанов, В. П. Свеженец, В. Д. Сапый,

Н. С. Широкова,  А. В. Наролин,  А. Л. Гетманов, А. И. Трахъо.