Апэ итхэр къызэкIакIохэрэп

Урысыем иапшъэрэ куп хэт командэхэм чъэпыогъум и 17 — 18-м я 11-рэ ешIэгъухэу футболымкIэ яIагъэхэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх.

Зэтэгъапшэх

«Арсенал» — «Урал» — 1:0, «Зенит» — «Шъачэ» — 3:1, «Краснодар» — «Рубин» — 3:1, «Локомотив» — «Уфа» — 1:0, «Ростов» — «Ахмат» — 3:0, «Ротор» — «Тамбов» — 0:2, «Химки» — «Спартак» — 2:3, ЦСКА — «Динамо» — 3:1.
«Зенит» итренер шъхьаIэу Сергей Семак къызэриIуагъэу, командэр дышъэм фэбанэ, зэ­IукIэгъу пэпчъ текIоныгъэр къыщыдихыным пылъ. «Зенит» иешIакIохэу Караваевымрэ Ерохинымрэ я 16-рэ ыкIи я 24-рэ такъикъхэм «Шъачэ» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ — 2:0. ГъэшIэгъоныр «Зенит» икапитанэу Артем Дзюбэ апэрэ едзыгъом зэремышIагъэр ары. «Зенит» зэхъокIыныгъэхэр ешIэгъухэм афишIын имурад.

Заикэ «Шъачэм» дэгъоу ще­шIагъ, я 57-рэ такъикъым «Зенит» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ — 2:1. Я 4-рэ Iэгуаор къэлап­чъэм дэзыдзэщтыр язэрэмыгъашIэу командэхэр зэнэкъокъугъэх. «Шъачэ» хагъэунэфыкIырэ чIыпIэмэ ащыщ къыдихыщтэу е Европэм и Кубок фэбэнэщтхэм ахэфэщтэу мэгугъэ. Ижъырэ адыгэ къалэу Шъачэ футболым игупчэ хъун ылъэкIыщт.

«Краснодар» 3:1-у «Рубин» зэрэтекIуагъэм спортым пыщагъэхэр игъэкIотыгъэу тегущыIэх. Судьям пенальтир зэригъэунэфыгъэр мытэрэзэу зылъытэхэрэм «Рубин» итренер шъхьаIэу Л. Слуцкэр ащыщ, ау ащ дезымыгъаштэхэрэм уядэIун фае.

Олссон ухъумакIохэм Iэгуаор къаIэкIихи, дахэу хъагъэм ди­дзагъ. Сулеймановыр метрэ 18 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм зыдэом, къэлэпчъэIутым Iэгуаор къызэкIидзэжьыгъ. «Краснодар» иешIакIоу Берг шэнышIу зэрэ­фэхъугъэу, Iэгуаом лъычъи, шъа­бэу хъагъэм дидзагъ — 3:0. «Рубин» иешIакIоу Старфельт зэIукIэгъум иаужырэ такъикъ «Краснодар» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ — 3:1.

«Химки» ауж къинэхэрэм къа­хэкIыжьын имурад. Мырзэ Резыуан «Спартак» зыхэкIыжьым, «Урал» рагъэблэгъагъ, ау тилъэп­къэгъу ешIакIом «Химки» къелъэ­Iугъ командэм IэпыIэгъу фэхъу­нэу.

Я 47-рэ такъикъым Р. Мырзэр метрэ 16-кIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм дауи, хъагъэм Iэгуаор дахэу дидзагъ. «Спартак» пчъагъэу 1:0-м емызэгъэу ыпэкIэ илъыгъ. Кокориным пенальтикIэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. Ларссон ыкIи Понсе зырызэ хъагъэм Iэгуаор дадзагъ — 2:3. «Химки» гушIом хэтэу ыпэкIэ илъыщтыгъ, ау «Спартак» иухъу­макIохэм ашIокIын ылъэкIыгъэп.

«Уфа» итренер шъхьаIэу Вадим Евсеевыр иIэнатIэ IукIы­жьыгъ. Рэщыд Рахимовыр «Уфам» ипащэу агъэнэфагъэу апэрэ ешIэгъур командэм иIагъ. «Локомотив» 1:0-у текIуи, ыпэкIэ лъыкIотагъ, «Уфа» зыдэщытыгъэ чIыпIэм къэнэжьыгъ.

ЦСКА-р «Динамэм» текIуагъ. «Тамбов» Волгоград щешIи, чIыпIэ командэу «Роторым» 2:0-у текIуагъ. «Ростов» «Ахмат» зыIокIэм, аужырэ такъикъи 2-м къыкIоцI гъогогъуитIо къэлап­чъэм Iэгуаор дидзагъ.

КъэлэпчъэIутхэр къыхагъэщых

ТшIогъэшIэгъоныр «Спартак», «Ростов», ЦСКА, «Тамбов» якъэ­лэпчъэIутхэр ешIэкIо анахь дэгъухэу къызэрэхахыгъэхэр ары. КъэлэпчъэIут дэгъур командэм ызыныкъоу зэралъытэрэм зыкъе­гъэшъыпкъэжьы.
«Ротор», «Ахмат», нэмыкIхэм пенальтир загъэцакIэм, къэлэп­чъэ­Iутхэм Iэгуаор къызэкIадзэ­жьыгъ, ешIэгъухэм къэгъэзапIэ афашIыгъ.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Зенит» — 24
2. «Спартак» — 24
3. ЦСКА – 22
4. «Локомотив» — 21
5. «Ростов» — 20
6. «Шъачэ» — 19
7. «Краснодар» — 18
8. «Динамо» — 17
9. «Рубин» — 15
10. «Ахмат» — 14
11. «Арсенал» — 12
12. «Тамбов» — 11
13. «Урал» — 10
14. «Химки» — 6
15. «Уфа» — 6
16. «Ротор» — 3.

Я 12-рэ зэIукIэгъухэр

24.10
«Ахмат» — «Уфа»
«Динамо» — «Шъачэ»
«Зенит» — «Рубин»
«Краснодар» — «Спартак»
«Локомотив» — «Ротор»
«Ростов» — «Химки»
«Урал» — «Тамбов»
ЦСКА – «Арсенал».

Къыхэтэгъэщы: зэIукIэгъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэр зэблахъун­хэ алъэкIыщт.