ИщыкIагъэмэ унэм къэкIощтых

Шъолъыр проектэу «Старшее поколение» зыфиIорэм къызэрэщы­дэлъы­тагъэм тетэу, Адыгеим Iоф щызышIэрэ МФЦ-м яспециалистхэр нэжъ-Iужъхэм адэжь кIохэзэ фэIо-фашIэу ящыкIагъэхэр афагъэцакIэх.

— Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэ горэ зищыкIагъэм ыдэжь къэкIонхэу лъэIу тхылъ ытын ылъэкIыщт. Апэрэ ыкIи ятIонэрэ купхэм ахахьэрэ сэкъатныгъэ зиIэхэм ыкIи нэжъ­Iужъэу зыныбжь илъэс 80-м ехъугъэхэм ыпкIэ хэмылъэу ар афагъэцакIэ, — къыщаIуагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ.

Тинахьыжъхэу мы уахътэм цIыфхэм ахахьэ мыхъущтхэм, унэм исын фаехэм япсэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары ащ фэдэ Iэпы­Iэгъур къызкIапагъохырэр. ЦIыфэу ыныбжь е ипсауныгъэ изытет апкъ къикIыкIэ зекIоныр къызфэ­къинхэм мыр ящыкIэгъэ дэд.

Илъэсэу тызыхэтыр къызихьагъэм къыщыублагъэу МФЦ-м яспециалистхэм ащ фэдэ шIыкIэм тетэу гъогогъуи 130-рэ фэIо-фа­шIэхэр афагъэцэкIагъэх.