Чъэпыогъум и 18-р — гъогу хъызмэтым иIофышIэхэм я Маф

Адыгэ Республикэм игъогу хъызмэт иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!


Адыгэ Республикэр ыпэкIэ лъыкIотэнымкIэ, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ гъогушIхэм пшъэрылъышхо зэшIуахы. Республикэм игъогухэм язытет илъэс къэс нахьышIу зэрэхъурэр, экономикэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ хэхъоныгъэ зэрашIырэр тинэрылъэгъу.

Адыгеим игъогушIхэр автомобиль гъогу инфраструктурэм изытет нахьышIу шIыгъэным тапэкIи яшъыпкъэу зэрэдэлэжьэщтхэм, япшъэрылъхэр еIолIэнчъэу зэра­гъэцэкIэщтхэм, республикэм исоциальнэ-экономикэ амалхэм зэрахагъэхъощтым, инвестициехэр нахьыбэу ащ къыхалъхьаным зэрэфэIорышIэщтхэм тицыхьэ телъ.

Республикэм игъогушIхэм IэпэIэсэныгъэшхо зэрахэлъым, гуетыныгъэ фыряIэу Iоф зэрашIэрэм афэшI тызэрафэразэр ятэIо.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Адыгейми, Урысыеми яфедэ зыхэлъ Iофэу жъугъэцакIэрэм тапэкIи гъэхъагъэхэр щышъушIынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу
«Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный