ЕджапIэм щагъэфедэщтым хэхъо

Республикэм икIэлэеджакIохэр, искусствэхэмкIэ муниципальнэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэм защызыгъасэхэрэр Урысые Iофтхьабзэу «Москва — Золо­тое кольцо» зыфиIорэм хэлэжьагъэх.

Федеральнэ Iофэу «Творческэ цIыфхэм» хэхьэрэ лъэпкъ проек­тэу «Культурэм» зиушъомбгъу­ным, Урысыем илъэпкъхэм ята­рихъ, якультурэ нахьышIоу кIэлэ­еджа­кIохэм зэрагъэшIэным фэшI зэхэщакIохэм егъэжьэпIэшIу ашIыгъ.

Зэнэкъокъухэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэ еджэкIо 80 республикэм икIыгъагъ. ЛIыхъужъ ыкIи лэжьэкIо щытхъум япхыгъэ чIыпIэхэр, Александр Невскэм ыцIэ зыхьырэ музееу къалэу Переславль-Залесскэм дэтыр, къалэу Сергиев Посад дэт тарихъ музейхэр, фэшъхьафхэри зэрагъэлъэгъугъэх.

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, Адыгеим культурэмкIэ и Министерствэ зэхэщэн Iофыгъохэр агъэцакIэхи, зэнэкъокъу шIыкIэм тетэу кIэлэеджэкIо 80 къыхахыгъ.

— Мыекъуапэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м, республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэрэм, къалэм ихудожественнэ кIэлэцIыкIу еджапIэ яIэ­пэIэсэныгъэ щыхэзыгъахъо­рэмэ яеджакIохэр арых Москва, Ярославль, нэмыкI къалэхэм ащыIагъэхэр, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Ми­нистерствэ иотдел ипащэу Шэу­джэн Бэлэ. — Москва ипчэгу шъхьаIэу Краснэ площадым, урам­хэм лъэсэу ащызекIуагъэх. КIэлэегъэджи 8 еджакIохэм ягъу­сагъ. Тарихъым, культурэм япхы­гъэ чIыпIэ дахэхэр зэрагъэлъэгъугъэх.

КIэлэеджакIохэм, кIэлэегъаджэ­хэм гукъэкIыжь гъэшIэгъонхэр яIэх. ШIэныгъэу зэрагъэгъоты­гъэр еджэным, щыIэныгъэм ащагъэфедэщт.

Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ 2013-рэ илъэсым зэхищэгъэ Iофтхьабзэу «Культура» зыфиIорэм хэгъэгум ишъо­лъырхэм якIэлэеджакIохэр чанэу хэлажьэх. Адыгеим щыщхэр ятIонэрэу Москва, хэгъэгум икъалэхэм ащыIагъэх.

— ШIэжь яIэу кIэлэеджакIохэр пIугъэнхэм тыпылъ. Хэгъэгу зэо­шхом илъэхъан Москва, Ленинград якъэухъумэн тидзэкIолIхэр зэрахэлэжьагъэхэм, заом ыкIыб щыIэхэм ТекIоныгъэм и Мафэ къызэрагъэблэгъагъэм, нэмыкI­хэм афэгъэхьыгъэ къэбархэм еджакIохэр нахьыбэрэ къа­кIэ­упчIэхэ зэрэхъугъэм мэхьэнэ хэхыгъэ иI, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Шэуджэн Бэлэ.

— Илъэс къэс зэнэкъокъур рес­публикэм щызэхэтщэщт. Нэм ылъэгъурэр гум ышъхьапэщт. Апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыхэрэр Москва дгъэкIощтых.