Футболыр игъашIэ щыщ

Никита Симонян Ермэлхьаблэ къыщыхъугъ, дунэе футболым щызэлъашIэ.

Урысхэм, адыгэхэм, ермэл-­хэм, нэмыкI лъэпкъхэм адэпсэугъ. Футболыр ищыIэныгъэ щыщ зэ­рэхъугъэм зы къэбар къахэд­гъэщы тшIоигъу.

…Москва ифутбол командэхэм ащыщ Никита Симонян зыра­гъэблагъэм, лъэшэу гушIуагъэ, зэIукIэгъухэм зафигъэхьазырэу ригъэжьагъ. Игуетыныгъэ хигъэ­хъонэу, нахь псынкIэу гупшысэзэ ешIэнэу тренерхэр къеушъыигъэх. Арэу щытми, щыкIагъэу къыфалъэгъурэр дигъэзыжьын ылъэкIыщтыгъэп.

Икъоу зэрэмычъыерэр ынэгу къыхэщыщтыгъ. Тренерхэм, ешIа­кIохэм ар алъэгъущтыгъ, ау шъхьэихыгъэу зи къыраIощтыгъэп. Ищыгъынхэм, ышъхьац ща­губзыу цыхэр къахэтэкъухэу тренерым ынаIэ тыридзагъ, ащ къыпкъырыкIэу Н. Симонян къе­упчIыгъэх…

Никита Симонян Москва къы­зэкIом, зыщыпсэун унэ иIагъэп. Фэтэр горэм лъыхъузэ, ныом къыриIуагъ: «Унэм чIыпIэ иIэп, уфаемэ, чэтэщым уизгъэлъыщт». Никитэ зыхэдэн иIагъэп, чэтэщым щычъыезэ чэщыр ыгъакIощтыгъ.

Командэм ипащэхэм ар зызэхахым, хэкIыпIэ къагъоти, зэрысыщт унэ Н. Симонян къыра­тыгъ.

Игъэхъагъэхэр

Гупчэм итэу ыпэкIэ анахь дэгъоу щешIэрэмэ ащыщ хъугъэ. 1946 — 1948-рэ илъэсхэм «Крылья Советов» Москва щешIагъ. 1949 — 1959-рэ илъэсхэм коман­дэ цIэрыIоу «Спартак» Москва хэтыгъ. 1954-рэ илъэсым СССР-м ихэшыпыкIыгъэ командэ рагъэ­блэгъагъ, ешIэгъу 20-м нахьыбэмэ ахэлэжьагъ, капитанэу щытыгъ.

СССР-м изэнэкъокъу зэIукIэгъу 265-рэ щыриIагъ, къэлапчъэм Iэгуаор 190-м нахьыбэрэ ди-дзагъ. 1956-рэ илъэсым СССР-м ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащихьыгъ. Европэм изэнэ­къокъу щытхъур къыщыдихыгъ.

«Спартак» Москва, «Арарат» Ереван ятренер шъхьаIэу илъэсыбэрэ Iоф ышIагъ. «Арарат» апэрэ чIыпIэр СССР-м къыщыдихыгъ.

ЛэжьэкIо Быракъ Плъыжьым иорден, нэмыкIхэри Н. П. Симо­нян къыфагъэшъошагъэх. СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастер, СССР-м изаслуженнэ тренер.

Мы мафэхэм Никита Симонян имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ. Мэ­шэлахь, илъэс 94-рэ хъугъэ. Ха­бзэм икъулыкъушIэхэр, спортым иIофышIэхэр, лъытэныгъэ фэзышIыхэрэр спортым щыцIэрыIо Никита Симонян фэгушIуагъэх. Ветераныр хэгъэгум футболымкIэ и Союз ипрезидент иапэрэ гуадз.

— Адыгеим ифутбол, ищыIакIэ къакIэупчIэу бэрэ къыхэкIы, ты­зэIукIэмэ тарихъым епхыгъэ хъугъэ-шIагъэхэм татегущыIэ. Ти­футбол хэхъоныгъэ ышIыным Никита Симонян иIахьышIу зэрэ­хэлъым сэ дэгъоу сыщыгъуаз, — къытиIуагъ Адыгэ Респуб-ликэм футболымкIэ и Федерацие итхьаматэу Николай Походенкэм.

Тигъэзетеджэхэм ацIэкIэ ти­чIы­пIэгъоу Никита Симонян имэ­фэкI фэгъэхьыгъэу тыфэгушIо, ишIушIагъэ фэбэгъонэу фэтэIо. Опсэу, Никита! Футболым къыщыпкIугъэ гъашIэр нэбгырэ мин пчъагъэмэ щысэ афэхъу.