Пхъашэу алъыплъэщтых

Зэпахырэ узыкIэу коронавирусым Адыгэ Республикэм зыщемыгъэушъомбгъугъэнымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм къыщиIуагъ тишъолъыр санитарнэ-эпидемиологическэ IофшIэнэу щы­зэрахьэрэм нахь лъэшэу лъыплъэгъэн зэрэфаер.

АщкIэ республикэм изытет, зэрэщысымаджэхэрэм зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Мы Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр къаIотагъ Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднемрэ псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ.

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, рес­публикэм иэпидемиологическэ зытет нахь дэи хъугъэ. Узым зызэриушъомбгъурэм икоэф­фициент процент 1,1-м нэсыгъ. Сымаджэхэм япчъагъэ лъэшэу хэхъуагъ, медицинэ IофышIэхэм, лабораториехэм Iофэу зэшIуа­хырэр нахьыбэ хъугъэ. Ащ епхыгъэу сымэджэщхэм гъолъыпIэу яIэхэм япчъагъи нахьыбэ ашIы. Джырэ уахътэм чIыпIэ 740-рэ хьазыр, тхьамэфитIум къыкIоцI джыри 100 фэдиз ахэм ахагъэхъощт. Медицинэм иучреждениехэм уц Iэзэгъухэмрэ зызэраухъумэщтхэ пкъыгъохэмрэ ренэу ара­гъэгъотых.
Зэхэсыгъор зыщыкIогъэ уахътэм къызэраIуагъэмкIэ, рес­публикэм зэпахырэ узхэмкIэ исымэджэщи 3-мэ нэбгырэ 546-рэ ачIэлъ, 20-р реанима­цием илъых, 4-р ИВЛ аппаратхэм апылъ. Анахьыбэм сыма­джэхэр нэжъ-Iужъхэмрэ Iоф зымышIэхэрэмрэ. Джащ фэдэу цIыфыбэ зыхэлэжьэрэ Iофтхьабзэхэм, джэгухэм, хьадагъэхэм ауж къэсымаджэрэр бэ.

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэмрэ Роспо­требнадзорым ипащэрэ зэра­лъытэрэмкIэ, коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ анахьэу зишIуагъэ къэкIощтыр маскэхэм ягъэфедэн. Ащ елъытыгъэу пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм язехьан агъэлъэшыным къыфэ­джагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ къыгъэуцугъ общественнэ транспортым, щапIэхэм мас­кэхэр зэращагъэфедэхэрэм гъэлъэшыгъэу лъыплъэнхэу, ар зыукъохэрэм административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьынэу.
Джащ фэдэу агъэнафэхэрэм ащыщых шхапIэхэм, ресторанхэм цIыфыбэ зыхэлэжьэрэ Iоф­тхьабзэхэр ащырамыгъэкIо­кIынхэр, къызыщышъохэрэ чIы­пIэхэр зэфашIынхэр. Рес­публикэ ыкIи муниципальнэ мэ­хьанэ зиIэ спорт Iофтхьабзэ­хэр охътэ гъэнэфагъэм щагъэзыенхэр унашъоу щыIэхэм ащыщ. Культурэм ылъэныкъокIи цIыфыбэ зыщызэхэхьэрэ Iофтхьабзэхэр щагъэтыщтых. Культурэм, спортым, социальнэ учреждениехэм япсэуалъэхэм Роспотребнадзорым ишапхъэхэр зэращагъэцакIэхэрэм иуплъэкIун гъэлъэшыгъэныр пшъэрылъхэм ащыщ.

Хьадагъэхэм, джэгухэм язэ­хэщэнкIэ шIэгъэн фаехэм, цIыфыбэ зыщызэхэхьэрэ чIыпIэ-­хэм, IофшIапIэхэм, щапIэхэм, шхапIэхэм ыкIи нэмыкIхэм Рос­потребнадзорым ишапхъэхэр зэращагъэцакIэрэм иуплъэ­кIункIэ къэбарлъыгъэIэс ыкIи пэшIорыгъэшъ Iофыгъохэр муниципальнэ псэупIэхэм нахь чанэу зэрахьанхэу афагъэпытагъ. УплъэкIунхэм ахагъэлэ­жьэщтых ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм, Росгвардием ялIыкIохэр.

Гъэсэныгъэм иучреждениехэм эпидемием пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зэращызэхащэ­хэрэм иIофыгъо шъхьафэу тегущыIагъэх. Адыгэ Респуб­ликэм гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ и Министерствэ къы­тыгъэ къэбарымкIэ, респуб­ликэм иеджапIэхэм зэкIэми жьым иукъэбзын тегъэпсыхьэгъэ пстэури аIэкIэлъ, кабинет системэр ащагъэфедэ, пчэды­жьырэ еджакIохэм, кIэлэегъа­джэхэм япсауныгъэ ауплъэкIу, агъэшхэнхэ зыхъукIэ зэбгыращых. Гъэсэныгъэм хэлажьэхэрэм азыфагу узым зыщимыу­шъомбгъуным фэшI бжыхьэ зыгъэ­псэфыгъом иуахътэ хагъэхъуагъ — чъэпыогъум и 26-м къыщыублагъэу шэкIогъум и 8-м нэс.

Къулыкъу зэфэшъхьафхэм яIофышIэхэм япроцент гъэнэфагъэ зэпэчыжьэ шIыкIэм тегъэ­хьэгъэнхэр зэхэсыгъом къы­щаIэтыгъэ Iофыгъохэм ащыщ.

«Мы зэпстэури зыкIищыкIагъэр эпидемиологием изытет нахь хьылъэ мыхъуныр ары. ШIокI зимыIэ екIолIакIэ гъэфе­дэгъэн фае. Шапхъэхэр зыу­къохэрэм административнэ пшъэдэкIыжь яжъугъэхь, пхъа­шэу шъуадэзекIу. Сымаджэхэрэм япчъагъэ хэхъо, каран­тиным къыфэдгъэзэжьы хъущтэп», — къыкIигъэтхъыгъ Къум­пIыл Мурат.

Гъэфэбэгъу уахътэм изэхэщэн джащ фэдэу зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. ПсынкIэу къы­зыучъыIыкIэ, еджапIэхэмрэ кIэ­лэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ ­игъом фабэ аратын зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу