Коронавирусым ыгъэсымаджэхэрэм япчъагъэ хэхъо

Аужырэ уахътэм COVID 19-м ыгъэсымаджэхэрэм япчъагъэ дунаим щыхэхъо. Адыгеим а пчъагъэр чэщ-зымафэм нэбгырэ 50-м шъхьа­дэкIыгъ. Бжыхьэм вирус уз зэфэшъхьафхэм акIуачIэ хахъоу зэрэ­щытыр врачхэм къаушыхьаты. Ау пандемием илъэхъанэу тызхэтым, коронавирусэу жъугъэу джы зэпахырэм цIыфхэм япсау­ныгъэ зэра­рышхо рехы.

Къемылыжьыгъэхэм япчъагъэ тыгъуасэ ехъулIэу АдыгеимкIэ 39-м нэсыгъ. Зэпахырэ узхэмкIэ госпиталищэу Адыгеим итхэм МыекъуапэкIэ тIумрэ Инэм къыщызэIуахыгъэу мэзитIум къехъугъэу лажьэрэмрэ зэхэтэу пштэхэмэ, чIыпIэу яIэхэр процент 92-м нэсэу гъэфедагъэх, сымаджэхэр бэу ачIэлъых. Iоф­хэм язытет зэдгъашIэмэ тшIои­гъоу госпитальхэм яврач шъхьа­Iэхэм телефонкIэ гущыIэгъу тафэхъугъ. Непэ зигугъу къэтшIыщтыр зэ­пахырэ узхэмкIэ сымэджэщэу, джы коронави­русыр къызэкIугъэхэм зыщя­Iазэхэрэ госпиталэу Мыекъуапэ дэтыр ары.

Ащ иврач шъхьаIэ иIэнатIэ зыгъэцакIэу Криушина Оксана Геннадий ыпхъум гущыIэгъу тыфэхъугъ:

— Непэрэ мафэм ехъулIэу коронавирусыр къызэузыгъэ нэбгыри 153-рэ тисымэджэщ чIэлъ. Ахэм ащыщэу нэбгыри 6-р — сабыих. Зыныбжь илъэс 60-м къехъугъэу нэбгырэ 38-мэ тяIазэ. Илъэс 49-рэ зыныбжь зы бзылъфыгъэм ИВЛ-кIэ жьы къещэ. Сымаджэхэм янахьыбэм аныбжьыр илъэс 45-м щыублагъэу илъэс 50-м нэс. Сы­мэджэ хьылъэ дэдэу къытаща­лIэхэрэр, зитхьабылхэм язытет компьютернэ томографиекIэ КТ-4 зыфагъэуцухэрэр Мые­къопэ къэлэ сымэджэщэу инфекционнэ госпиталь зыщагъэ­псыгъэм ятэгъащэх. Ахэм ащ щяIазэх.

Т. З.: Сымэджэщым чIыпIэ тхьапша зэкIэмкIи иIэр? Сымаджэу къы­шъоуалIэхэрэм шъуя­Iэзэнэу шъуафырекъуа?
Оксана Криушинар: ДжырэкIэ тафырекъу. Ау къащэрэр нахьыбэ хъугъэ. ГъолъыпIэ 200 тиI. Компьютернэ томографым Iоф ешIэ, сымаджэхэм ящыкIэгъэ уц Iэзэгъухэр тиIэх. Хьы­лъэхэм «Коронавирыр» ятэты.

Т. З.: Коронавирус къызэузыгъэу къышъуфащэрэ сымаджэхэм язытет сыд фэда?

Оксана Криушинар: Яплъы­рыгъэкIэ градус 38-м шъхьа­дэкIэу яIэ, жьы икъоу зымгъотышъухэрэр ахэтых, яса­турацие — лъым хэлъ кисло­родыр — макIэ, гъэрет яIэп, кIуачIэр узым аIехы, алъэ тетынхэр къяхьылъэкIы. Тэ тштэ­хэрэр КТ-2, КТ-3 зиIэхэр ары, КТ-1 зиIэхэм, нахьыбэрэм, IэзапIэхэм амбулаторнэу ащяIа­зэх, ау зизытет хьылъэхэр тэштэх.

Т. З.: О уишIошIыкIэ сымаджэхэм япчъагъэ зы­кIыхэхъуагъэр сыд?

Оксана Криушинар: Бжы­хьэм вируснэ узхэм ахахъоу хабзэ, етIани цIыфхэр зылъыплъэжьхэрэп, эпидемиологие шапхъэхэр икъоу агъэцакIэхэрэп — нэгуIухъор зыIуалъхьэ­рэп, цIыф зэхахьэхэм ахэтых, къызысымаджэхэрэм — гугъуемылIэу, игъом зэIэзэжьынэу фемыжьэхэрэр зэгоожьых, IэзапIэхэм япхыгъэу хъухэрэм икъоу замыгъэхъужьэу, ахэм ма­фэ къэс зыпари алъыплъэн ылъэкIыщтэп, язытет нахь дэи, нахь хьылъэ къэхъух. Уахътэу тызхэтымкIэ хэти лъэшэу ынаIэ зытригъэтыжьын, унагъом нэжъ­Iужъхэр исхэмэ, ахэм егъэлыягъэу афэсакъынхэ фае. Са-быеу еджапIэм кIохэрэми узыр зэрахьан алъэкIыщт. Iоф зышIэ­хэрэми нэгуихъохэр, Iэ тхьакIыныр, благъэу IофшIэгъухэм ямыкIолIэнхэр зыщагъэгъупшэ хъущтхэп. Джыдэдэм сакъыныгъэр — щыIэныгъэм ыуас!

Т. З.: Госпиталым иIофышIэхэм ащыщэу нэбгырэ тхьапша коронавирусымкIэ сымэджагъэр?

Оксана Криушинар: Ти­IофышIэхэм япроцент 80-мэ вирусыр къяузыгъ. Тиврач шъхьа­Iэ щегъэжьагъэу. Сэ сшъхьэ­кIи ковидыр сыушэтыгъэ. КТ-2 сиIагъ. Ащ кIэтIэй нэшъум зыкъыригъашти, коронавирус зэрэсиIэу операцие сашIын фае хъугъэ. Мэфэ 20-рэ сиIыгъыгъ. Ухъужьыпэным пае мазэ — мазэрэ ныкъорэ ехьы. Шъхьа­дж ипкъынэ-лынэ, изытет, ыныбжь елъытыгъ. Ау узыр зэрэзэхэпшIагъэм тетэу убэлэрэгъы хъущтэп!

Т. З.: Ары шъхьаем, къыо­узыгъэр зэрэковидыр сыдэущтэу зэхэ­пшIэ­щта? Пэтхъу­-Iутхъу узхэри, гриппри, ОРЗ, ОРВИ — ахэри ­къекIокIыхэба?

Оксана Криушинар: Температурэр зэрэдэкIоягъэм тетэу, чIыпIэ IэзапIэм уафытеони врачыр къипщын, ПЦР-анализыр птын, ащ коронавирусыр уиIэу къызигъэшъыпкъэ­жьырэм, компьютернэ томографиер пкIун фае. Врачым къытхырэр зэкIэ бгъэцэкIэнэу щыт.

Т. З.: ПЦР-анализым ­вирусыр къыпIукIагъэми къымгъэлъагъоу къыхэ­кIы, ащ фэдэм сыд пшIэщтыр?

Оксана Криушинар: Шъып­къэ, ащ фэди къыхэкIы. Ау ежь цIыфым изытеткIэ къышIэн лъэкIыщт. Температурэр мы­лъагэми, кIочIаджэ псынкIэу къэхъоу, мэр, IэшIугъакIэр зы­чIинэхэрэм, ытхыцIэ къупшъхьэ­хэр, ыкIыб, ыбгъэгу узхэу къы­зежьэрэм, жьы ымыгъотэу зы­хъурэм, лъыкIуатэ къэсми зигугъу къэсшIыгъэ нэшанэхэм ахахъоу зиублэрэм — ковидыр къышъуIукIагъ, щэч хэлъыжьэп. Зизытет дэгъоу, псынкIэу зыпэкIэкIхэри ахэтых, ау тэ къытихьылIэхэрэр сымэджэ дэйхэр арых. Ащ намыгъэсэу зы­фэса­къыжьынхэу пстэуми сыкъяджэ!

ЫпшъэкIэ къызэрэщытIуагъэу, зэпахырэ узхэмкIэ сымэджэщ­хэу коронавирусыр къызлъы­Iэсыгъэхэр зыщагъэхъужьэу республикэм итыр 3. ТикъыкIэ­лъыкIорэ къыдэкIыгъохэм къэнагъэхэми ащыкъэбарым шъущыдгъэгъозэщт, титхыгъэхэм шъуакъылъыплъ.

ТЭУ Замир.