ЗэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пщыныжь ягъэхьыгъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ (УФСИН) ипащэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Виталий Перхорович тыгъуасэ республикэм и Правительствэ зычIэт унэм зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Адыгэ Респуб­ликэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, ФСИН-м Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ икъутамэ ипащэу Блэгъожъ Арсен.

«ЦIыфхэм ярэхьатыныгъэ къэухъумэгъэнымкIэ Коорди­национнэ зэIукIэм, зыныбжь имыкъугъэхэм яIофхэм язэхэфын фэгъэзэгъэ комиссием, хьапсхэм къадэкIыжьыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьы­гъэнхэм, хэбзэукъоныгъэхэр амышIынхэм атегъэпсыхьэгъэ лъэныкъо заулэмэ къадыхэ­лъытагъэу тэ УФСИН-м икъулыкъухэм зэдэлэжьэныгъэ дэгъу адытиI. Ведомствэм тапэкIи республикэм ихэбзэ къулыкъу­хэм зэдэлэжьэныгъэу адыриIэм зызэрэригъэушъомбгъущтым тицыхьэ телъ», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Виталий Перхорович зэIу­кIэгъум къызэрэщиIуагъэмкIэ, ФСИН-м Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иучреждениехэм нэбгырэ мини 2,1-м ехъу ачIэс. ХьапсчIэсхэм япроцент 27,6-мэ Iоф ашIэ. Япроизводственнэ фондхэр жъы зэрэхъу­гъэм изэрар къэкIо цIыфхэр анахьэу къызыкIэупчIэрэ продукцием икъыдэгъэкIынкIэ. Ау ащ емылъытыгъэу мыгъэ дэн IофымкIэ, гъучIым, пхъэм продукцие лъэпкъ зэфэшъхьафхэр ахэшIыкIыгъэнхэмкIэ муниципальнэ зэзэгъыныгъэ заулэ адашIын алъэкIыгъ. Ипроизводственнэ чIыпIэ нэкIхэр фэгъэ­кIотэныгъэ хэлъэу бэджэндэу аритыным ведомствэр непэ фэхьазыр.

Къэралыгъо заказхэм ягъэцэ­кIэнкIэ ведомствэм ипроизводственнэ амалхэм язэгъэшIэн епхыгъэ предложениехэр Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу зэхэсыгъоу иIэщтым ехъулIэу къагъэхьазырынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ. Общест­веннэ чIыпIэхэм ягъэкъэбзэнкIэ, медицинэ щыгъынхэм, цIыфхэм зызэраухъумэрэ пкъыгъохэм ядынкIэ УФСИН-м иподразделениехэм зэдэлэжьэныгъэ пытэ адыряIэным мэхьанэшхо зэ­риIэр КъумпIыл Мурат хигъэу­нэфыкIыгъ.

ФСИН-м Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къыфэIорышIэрэ учреждениехэм Iофы­шIэхэм якъэгъотынкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъугъэн фаеми зэIукIэгъум щытегущыIагъэх. Къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ Комитетыр, цIыфхэм IофшIэн къафэзыгъотырэ къулыкъухэр, муници­палитетхэм япащэхэр къыхагъэ­лажьэхэзэ, республикэм иеджа­пIэхэм ищыкIэгъэ Iофтхьабзэхэр ащызэрахьанхэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу