ЗэкIэми къаратыгъ

Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIу­­­гъэм илъэхъан унагъоу кIэлэцIыкIу­ ­зэрысхэм социальнэ Iэпы­Iэгъу яты­гъэным фэшI ахъщэ те­дзэ афэ­гъэ­кIо­гъэным УФ-м и Пре­зи­ден­тэу Вла­димир Путиныр кIэщакIо фэ­хъугъ. Мэлылъфэгъу мазэм къы­ще­гъэ­жьагъэу чъэпыогъум и 1-м нэс ащ пае лъэIу тхылъхэр ны-ты­хэм­ УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд ратыгъэх.


Ащ и Къутамэу АР-м щыIэм испециалистхэр зэкIэ тхылъэу къыфэкIуагъэхэм, хэзыгъэ имыIэу, ахэплъагъэх ыкIи ахэм къапкъырыкIыхэзэ, унэгъо мин 70-рэ фэдизмэ ахъщэ IэпыIэгъур афатIупщыгъ. ПстэумкIи ар сомэ миллиардрэ миллион 882-рэ мэхъу.

ЛъэIу тхылъыр къэзытыгъэхэм ащыщэу унэгъо мин 13,9-мэ зыныбжь илъэсищым шIомыкIыгъэ кIэлэцIыкIум пае сомэ мини 5-у агъэнэфагъэр къаратынэу афагъэ­псыгъ. КIэлэцIыкIоу ащ къыхиубытагъэр 16018-рэ мэхъу, ахъщэкIэ къэплъытэмэ, зэкIэмкIи сомэ миллион 214,9-рэ афатIупщыгъ.

КIэлэцIыкIоу зыныбжь илъэси 3 хъугъэу, ау 16-м шIомыкIыгъэхэми зэтыгъо ахъщэ тынэу сомэ мин пшIырыпшI афагъэнэфэгъагъ. Ащ пае лъэIу тхылъ къэзытыгъэр нэбгырэ мин 55,7-рэ мэхъу, кIэлэцIыкIоу къыхиубытагъэр нэбгырэ 77177-рэ. Сомэ миллион 771,8-рэ пстэумкIи ахэм афатIупщыгъ.

Ащ нэмыкIэуи бэдзэогъу мазэм джыри зэтыгъоу сомэ мин пшIырыпшI сабый зэрыс унагъохэм ятыгъэ­нэу УФ-м и Президент унашъо къышIыгъагъ. Ащ пае ны-тыхэм лъэIу тхылъыр джыри зэ атыжьынэу ищыкIэгъагъэп. Мы ахъщэ тедзэр кIэлэцIыкIу 89544-мэ афэкIуагъ, пстэумкIи ар сомэ миллион 895,4-рэ мэхъу.

Зылъыплъэн зиIэхэм

Пенсионерэу кIэлэеджакIо е студент лъыплъэнэу е ыIыгъынэу зиIэхэм страхованиемкIэ пенсиер адрэхэм анахьыбэу къараты. Ау ащ шапхъэ пылъ. КIэлэеджакIом е студентым ыныбжь илъэс 23-м емыхъугъэу очнэ шIыкIэм тетэу еджэн фае.

КIэлэцIыкIум джыри ыныбжь илъэс 18-м нэмысыгъэмэ, зыщеджэрэм емылъытыгъэу, пенсионерым ахъщэ тедзэр фагъэнафэ. Законым къызэрэ­дэлъы­тагъэмкIэ, зы нэбгырэу ыIыгъым телъытагъэу, ар со­мэ 1895-рэ чапыч 42-рэ мэхъу.

Ахъщэ тедзэр къатыным пае лъэIу тхылъымрэ кIэ­лэцIыкIур къызэрэхъугъэр къэзыушыхьатырэмрэ (свидетельство о рождении) ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органэу зыпэблагъэм рихьылIэн фае. КIэлэцIыкIум ыныбжь илъэс 18-м шIокIыгъэмэ, ар зыщеджэрэр, ны-тыхэм ягъот зыфэдизыр, студентым Iоф ешIэмэ, ащ илэжьапкIэ къэзыушыхьатырэ тхылъхэр ищыкIа­гъэх.

Студентыр еджапIэм къычIагъэкIыгъэмэ е очнэ шIыкIэм тетэу емыджэжьырэмэ, ахъщэ тедзэр къатыжьыщтэп.

Ащ фэдэ зэхъокIыныгъэхэр мэфищ нахьыбэ темышIэу пенсионерым фондым лъигъэIэсын фае.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу
АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу