Зэкъошныгъэм игъогухэмкIэ

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и Щэрджэс драматическэ театрэу Акъ Мухьэрбэч ыцIэ зыхьырэм ишIушIэ къэгъэлъэгъон Адыгэ къэралы­гъо университетым щыкIуагъ.

Зэхахьэр пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ Адыгэ къэралыгъо университетым ипащэ игуадзэу Тыгъужъ Фатимэ. Зэпахырэ узым хэгъэгухэр зыщызэлъи­кIу­гъэ лъэхъаным къош респуб­ли­кэм итеатрэ шIушIэ Iофтхьа­бзэ­хэр зэрэзэхищэхэрэм мэхьэ­­нэ ин иIэу Ф. Тыгъужъым къы­Iуагъ. Тизэпхыныгъэхэр культу­­рэм зэригъэпытэхэрэр, къэ­гъэ­лъэ­гъон­хэмкIэ ыкIи концерт­хэмкIэ нахьыбэрэ тызэ­хъожьы зэрэшIоигъор хигъэу­нэфыкIыгъ.

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм иартистэу, Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу Кукэнэ Мурат игу­къэкIыжьхэм къащыхигъэщыгъ зэлъашIэрэ артистэу Акъ Му­хьэрбэч ипчыхьэзэхахьэ зэрэ­хэлэжьэгъагъэр.

— Театрэм, кином яартистэу Акъ Мухьэрбэч щытыгъ, рольхэр къызэришIыхэрэр тшIогъэшIэгъоныгъ, тэ, артистхэм, нахь къыхэдгъэщырэр театрэм цIыфыр зэрипIурэр ары, — къы­Iуагъ Кукэнэ Мурат.

Щэрджэс драматическэ теат­рэу М. Акъым ыцIэ зыхьырэм ипащэу Акъ Динэ къэгъэлъэ­гъонхэр зэрэзэхащэхэрэм къытегущыIагъ. Театрэр щыIэныгъэм зэрэщыщым къыпкъырыкIырэ гупшысэхэр зэфихьысыжьыгъэх. Къэгъэлъэгъоным еплъынхэу ригъэблэгъагъэх.

«Шукшин икъэбархэр» зыфиIорэм техыгъэ къэгъэлъэ­гъоныр Агачэ Елдар ыгъэуцугъ. Василий Шушкин щыIэныгъэр зэрэлъыкIуатэрэмрэ цIыфым ащ чIыпIэу щыриIэмрэ афэгъэ­хьыгъэу ытхыгъэр макIэп. Щэр­д­жэс театрэм иартистхэм шIу­лъэгъум, махълъэм пхъэр машинэмкIэ зэритыгъугъэм, къо­джэ щыIакIэм яхьылIэгъэ едзыгъохэр гъэшIэгъонэу къагъэ­лъэгъуагъэх.

Машинэр ыгъэIорышIэныр махълъэм къызэрехьылъэкIырэр щхэнэу гъэпсыгъэ. Культурэм и Унэ, тхылъеджапIэ къуаджэм ищыкIагъэхэу цIыфхэм алъытэ, пащэм ыдэжь ма­кIох шъхьае, гуетыныгъэ Iэшъхьэтетым къызыхигъэфэным дэгуIэрэп…

Артистхэу Тутэ Тезадэ, Къэр­гъей Заремэ, КIэм Асиет, Мамыжь Хьэзрэт, Мэчэр Индирэ, нэмыкIхэм ярольхэм псэ къапагъакIэ. Хъугъэ-шIагъэхэм гукIэ уахащэ. МыгумэкIэу зе­кIорэ артистэу ДышъэкI Рус­лъан ирэхьатныгъэкIэ В. Шукшин игупшысэхэр IупкIэу къызэIуе­хых. Ажий Щамел, Шорэ Марьянэ къэгъэлъэгъоныр къэзыгъэбайхэрэм ащыщ артистых.

Сурэтхэр, макъэхэр къэгъэлъэгъоным щагъэфедэхэзэ, къоджэ щыIакIэр къыраIотыкIы. Къашъохэр бэ хъухэрэп, орэдхэр нахь къебэкIых, адыгэ шэн-зэхэтыкIэхэр искусствэм ыбзэкIэ къагъэлъэгъуагъэх. «Къэсщэнэу сыкъэкIуагъ сэ» зыфиIорэ орэдэу Тыркуем, тиреспубликэхэм, нэмыкIхэм къа­щаIорэр спектаклэм къекIоу артистхэм агъэжъынчыгъ.

Тыгъужъ Фатимэрэ Акъ Ди­нэрэ нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх. КъыкIэлъыкIощт зэIукIэгъоу яIэщтым зэдегупшы­сэнхэу Iуагъэ зэдашIыгъ. Теат­роведэу Шъхьэлэхъо Светланэ къызэриIуагъэу, зэкъошхэм ягъогу зиушъомбгъущт.

ЕмтIылъ Нурбый.