БэнакIохэм загъэхьазыры

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ иегъэджэн-гъэсэн зэIукIэгъухэр Москва хэкум икъалэу Новогорскэ щэкIох.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ нарт шъаохэу Ордэн Андзаур, Мерэм Дамир, Датхъужъ Алый гущыIэгъу тафэхъугъ.

— Новогорскэ дэгъоу тынэ­сыгъ, мазэм къыкIоцI тиIэпэ­Iэсэныгъэ хэгъэхъогъэным Iоф дэтшIэщт, — къытиIуагъ Ордэн Андзаур. — Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ тыхэтэу дунэе зэIукIэгъухэм тахэлэжьэнэу зытэгъэхьазыры.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерхэу Беданыкъо Рэмэзан ыкIи Хьакурынэ Дамир тибэнакIохэм япащэх, хэушъхьафыкIыгъэу Iоф адашIэ.