ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным фытегъэпсыхьагъ

Урысые политическэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Генеральнэ Совет исекретарэу Андрей Турчак къэралыгъом ибюджетэу илъэсищым телъытагъэм къытегущыIэзэ, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным ар зэрэфытегъэпсыхьагъэм, мылъкоу къыщыдэлъытагъэм ызыщанэ фэдизыр социальнэ Iофхэм зэрапэIухьащтым къыкIигъэтхъыгъ. — ЦIыфэу къэралыгъом исхэм, тихэ­дзакIохэм гумэкIыгъоу яIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пай партием проект зэфэшъхьафхэр зыкIигъэхьазырыгъэхэр, — къы­Iуагъ ащ. — «Единэ РоссиемкIэ» пшъэ­рылъ шъхьаIэр ахэм япхырыщынкIэ ищыкIэгъэ мылъкур гъэнэфэгъэныр ары. ЦIыфыр чIыпIэу зыщыпсэурэм еджапIэу, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу, сымэджэщэу, гъогоу, спортивнэ площадкэу щыгъэпсыгъэхэм бэкIэ ялъытыгъ ащ ищыIакIэ идэгъугъэщтыр е идэигъэщтыр. Ахэр ары хэбзэ къулыкъухэм яIофшIэн уасэ фязгъэшIырэр.

Ащ къыпкъырыкIхэзэ, къалэм имызакъоу, къоджэ псэупIэхэми Iэрыфэгъу щыIакIэ ащыгъэпсыгъэным пэIуагъэ­хьанэу бюджетым мымакIэу щагъэнэфагъ. ГущыIэм пае, культурэм иунэу 300 фэдиз 2021-рэ илъэсым ашIын гухэлъ яI. Ащ сомэ миллиарди 3,3-рэ пэIуагъэхьащт. «Единэ Россием» ипроектэу «Культура малой Родины» зыфиIорэм къыщыдэлъытагъэу автоклубхэм апае сомэ миллион 460-рэ бюджетым щагъэнэфагъ.

Джащ фэдэу субъект 59-мэ шэпхъэшIухэм адиштэрэ тхылъеджэпIи 110-рэ ащагъэпсыщт, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджэпIэ 41-мэ ящыкIэгъэ псэуалъэр афащэфыщт. Мы шъолъырхэм Адыгеири ащыщ. Мылъкоу а IофшIэнхэм апэIухьащтыри хэушъхьафыкIыгъэу бюджетым къыщыдэлъытагъ.

Къоджэ псэупIэхэм спортым зыщягъэу­шъомбгъугъэным пэIуагъэхьащтыри агъэ­нэфагъ. Генеральнэ Советым исекретарь къызэриIуагъэмкIэ, къоджэ еджапIэхэм яспортзалхэм ягъэкIэжьын къэкIощт илъэсым сомэ миллиардрэ миллион 300-рэ пэIуагъэхьащт. Спорткомплекси 100-м ехъу агъэуцун гухэлъ яI. Ащ щыщэу 43-р къихьащт 2021-рэ илъэсым ашIынышъ атынэу ары зэрагъэнэфагъэр. Ащ сомэ миллиарди 7,4-рэ пэIуагъэхьащт.

«Единэ Россием» ифракциеу УФ-м и Къэралыгъо Думэ хэтым ипащэу Сергей Неверовым къызэриIуагъэмкIэ, шъолъыр­хэм IофшIэнхэр зэращызэшIуахыхэрэм депутатхэр лъыплъэщтых. Къоджэ псэупIэ­хэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ программэм унэхэм яшIын имызакъоу, гъогухэм ягъэцэ­кIэ­жьыни, урамхэм якъэгъэнэфыни, гъэпсэфыпIэхэм ягъэпсыни къыдыхэлъы­тагъэх.

Къалэхэм ыкIи къоджэ псэупIэхэм язэтегъэпсыхьан шъолъырхэм пэIуагъа­хьэрэм пае субсидиехэр къафэкIожьынми «Единэ Россием» ынаIэ тыригъэ­тыгъ. Ащ къызэрахилъхьагъэмкIэ сомэ миллиард 34,6-рэ бюджетым щагъэнэфагъ.

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» ипхырыщын пае атIупщыгъэ федеральнэ проектэу «Современная школа» зыфиIорэм къыщыдэлъытагъэу 2021 — 2022-рэ илъэсхэм къоджэ псэупIэхэм лъэхъаным диштэу зэте­гъэ­псыхьэгъэ еджапIэхэр ащашIыщтых. 19-р къихьащт илъэсым аухынышъ, атIупщын гухэлъ яI. Ащ сомэ миллиарди 2,7-рэ пэIуагъэ­хьанэу агъэнэфагъ.

Бюджетым ипроект Къэралыгъо Думэр хэплъэнэу Iоныгъом и 30-м халъхьагъ. Финанс тхылъ шъхьаIэм игъэхьазырын Правительствэм игъусэу «Единэ Россиеми» Iоф дишIагъ. Думэр хэплъэнэу хамылъхьэзэ партием игукъэкIхэр ащ хагъэхьагъэх. Ахэр медицинэ IэпыIэ­гъум ыкIи псауныгъэм икъэухъумэн, физкультурэм, спортым хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм, культурэм иучреждениехэм, гъогухэм ягъэкIэжьын, къуа­джэм IэпыIэгъу етыгъэным афэгъэхьыгъэх. Министрэхэм я Кабинет ахэм зэкIэм адыригъэштагъ ыкIи апэIухьащт мылъкур бюджетым къыщыдилъытагъ.

— АР-м иминистрэхэм я Кабинет мы уахътэм бюджетым игъэпсын фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэхэм япроектхэм Iоф адешIэ, — къыIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу, «Единэ Россием» ифракцие ипащэу Владимир Нарожнэм. — Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм экономикэм, бизнесым иегъэшхо аригъэкIыгъ. Ащ бюджетым игъэпсынкIэ Iофыгъохэр къехьых. Арэу щытми, федеральнэ ыкIи шъолъыр хэбзэгъэуцугъэхэм адиштэу ар гъэпсыгъэ зэрэхъурэр, УФ-м и Президент иунашъохэм ягъэцэкIэн анахь шъхьаIэу къыщыдэлъытагъэхэм зэращыщыр теубытагъэ хэлъэу къэсIон слъэкIыщт. Социальнэ лъэныкъом пэIуагъахьэ хабзэр къэгъэнэжьыгъэным, пшъэрылъэу нахьыпэкIэ штагъэ хъугъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм, УФ-м финансхэмкIэ и Министерствэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэхэр мыукъогъэнхэм афытегъэпсыхьагъэу финанс тхылъ шъхьаIэр гъэпсыгъэ мэхъу. Хэбзэгъэуцугъэм ипроект хьазыр зыхъукIэ, депутатхэр IофшIэным хэлэжьэнхэу рагъэ­жьэщт, Парламентым икомитетхэм щатегущыIэщтых.

Хэутыным фэзыгъэхьазырыгъэр ХЪУТ Нэфсэт.