ФэдитIукIэ нахьыбэ къыдагъэкIыщт

Инэм дэт предприятиеу «Ардерия» зыфиIорэм хэхъоныгъэхэр ышIын­хэм Адыгеим щытегущыIагъэх.

— Iоф зызэдатшIэрэр бэшIагъэ. Илъэси 5 хъугъэ заводыр загъэпсыгъэр. Ар анахьэу зыдэлажьэрэр дэпкъым пылъэгъэ котелхэм яшIын ары. Ащ дакIоу, ушэтынхэми чанэу шъуапылъ. Предприятием лъэныкъо пстэумкIи хэхъоныгъэхэр ешIых. Экономикэ политикэмкIэ щысэ къэпхьын плъэкIыщт производствэхэм ар ащыщ. IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр, бюджетым къи­хьэрэ ахъщэр, электротранспортым ылъэныкъокIэ къаугупшысыхэрэр зэкIэ мыщ къызэлъеубыты. Экологием икъэухъумэн сыкъыпкъырыкIызэ мы лъэныкъом мэхьанэшхо зэриIэр къы­хэсэгъэщы. ТапэкIи шъуи­проектхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ IэпыIэгъу тыхъуным тыфэхьазыр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Предприятием ипащэу Алексей Тороповым къызэриIуагъэм­кIэ, гъэстыныпхъэ шхъуантIэм фытегъэпсыхьэгъэ дэпкъ котел мин 15 фэдиз илъэс къэс заводым къыдегъэкIы. Тикъэралыгъо имызакъоу IэкIыб хэку­хэми ар дэгъоу ащащэфы. Ащ къыхэкIэу заводым ипащэхэм фэдитIукIэ нахьыбэу продукциер къыдагъэкIын гухэлъ яI.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, мы за­водым «АРДЕРИЯ ТС 2» зы­фиIорэ автомобиль цIыкIоу элек­тричествэмкIэ Iоф зышIэщтыр къызэрэщыдагъэкIыгъэр. Апэрэ ащ фэдэ машинэу Урысыем къыщыдагъэкIыгъэм ищыкIэгъэ уплъэкIунхэр рагъэкIугъэх ыкIи къэралыгъо номерхэр палъхьагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Алек­сей Тороповымрэ игъусэгъэ купымрэ афэгушIуагъ. Республи­кэм имызакъоу къэралыгъомкIи къаугу­пшысыгъэм мэхьанэшхо зэриIэр ащ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

(Тикорр.).