Сурэтыр гурыIогъошIу

Дунаим щызэлъашIэрэ сурэтышIэу Алексей Паршковым иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм нэбгырабэ хэлэжьагъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу республикэм икъэлэ шъхьаIэ дэтым ипащэу Кушъу Нэфсэт зэIукIэгъум къыщиIуагъ Алексей Паршковым сурэтэу ышIыхэрэмкIэ цIыфхэм алъыIэсы зэрэшIоигъор. ЩыIэныгъэм зэ­хъокIыныгъэхэу фэхъухэрэр къы­дилъытэхэзэ, сурэт пэпчъ икупкI гу къабзэкIэ къегъэлъагъо.

Урысыем культурэмкIэ иза­служеннэ IофышIэу, Адыгеим, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ сурэтышIэу Бырсыр Абду­лахь игущыIэ къыщыхигъэщыгъ А. Паршковыр Адыгеим иныб­джэгъушIоу зэрэщытыр. ТисурэтышIхэм къаIорэмкIэ, искусствэм ехьылIэгъэ къэбархэмкIэ зэхъо­жьых.

— Алексей Паршковым щыIэныгъэр дэгъоу елъэгъу, зэфэ­хьысыжьхэм ар ахэсэлъагъо, — къытиIуагъ Бырсыр Абдулахь. — Шъо зэфэшъхьафхэр фэIэпэ­Iасэу сурэтхэм ащегъэфедэх.

— Лъэхъэнэ зэблэкIыгъохэр, хъугъэ-шIагъэхэр Алексей Парш­ковым исурэтхэмкIэ къеIуатэх, — иеплъыкIэхэм тащегъэгъуазэ музеим икъулыкъушIэу ХъокIо Ларисэ. — Сурэтхэм гупшысэу ахилъхьэхэрэр щыIэныгъэм епхыгъэх.

А. Паршковым иныбджэгъухэу ЦIэмэзкъалэ (Новороссийскэ) къикIыгъэхэр, Адыгеим ису­рэ­тышI цIэрыIоу Эдуард Овчаренкэр, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. А. Паршковым иIофшIагъэ зэрэлъигъэкIуатэрэр, Адыгэ Республикэм ныбджэгъубэ зэрэщыриIэр, къэгъэлъэгъоным изэхэщакIохэм зэрафэразэр зэIукIэгъум къыщиIотагъ.

Зыщыпсэурэр

Краснодар краим икъалэу Кропоткин къыщыхъугъ. Краснодар пэмычыжьэ псэупIэу Старокорсунскэм дэс. Къэралыгъо художественнэ институтэу В. И. Суриковым ыцIэ зыхьырэр Москва къыщиухыгъ. Урысыем иза­служеннэ сурэтышI, хэгъэгу ыкIи дунэе зэнэкъокъухэм, къэгъэлъэ­гъонхэм ахэлажьэ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыфагъэшъошагъэх.

Дунаим щашIэ

Урысыем, Голландием, Юго­славие хэгъэгоу щыIагъэм, Канадэ, США-м, Германием, нэ­мыкIхэм иIофшIагъэхэр къаща­гъэлъэгъуагъэх.

Аужырэ илъэсхэм А. Паршковым ышIыгъэ сурэт 70-рэ Мые­къуапэ къыщегъэлъагъо. Живописым гукIэ зырити, шIыкIэ зэ­фэ­шъхьафхэр къызыфигъэфе­дагъэх.

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, инэ­Iосэ цIыфхэм, къоджэ щыIакIэм, фэшъхьафхэм атыришIыкIыгъэ сурэтхэр ищыIэныгъэ щыщых. Уцышъор, плъыжьышъор, фэшъхьафхэри сурэтхэм нахь къахэщых. Чэмыщым ехьылIэгъэ сурэ­тыр ащ фэд.

ЗыкъашIэжьы

Старокорсунскэм щыпсэухэ­рэм, инэIуасэхэм атыришIыкIыгъэ сурэтхэр гъэпсыкIэу яIэхэмкIэ зэфэшъхьафых. Iанэм кIэ­лъырысхэм, куп зэхэтхэм, зэIу­кIэгъухэм ахэлажьэхэрэм сурэт­хэм закъыщашIэжьы.

Лъэпкъ пэпчъ музыкальнэ Iэ­мэ-псымэхэр иIэх. Ижъырэ лъэ­хъаным къыщыублагъэу IупэпщынэхэмкIэ, бзэпсхэмкIэ гум къикIырэ орэдхэр тятэжъ пIа­шъэхэм агъэжъынчыщтыгъэх. Адыгэмэ къамылыр, шыкIэпщы­нэр яIэх. А. Паршковым исурэт­хэм адыгэ къамылым яхьыщыр­хэр сурэтхэм къащегъэлъагъох. Лъэпкъхэр нахьыбэрэ зэхахьэхэу, ягупшысэхэр къызэфаIуа­тэхэу зыщырагъэжьэгъэ лъэхъаным сурэтышIым гукIэ уфещэ.

Къэралыгъо Третьяковскэ га­лереем, Краснодар ихудожественнэ музееу Ф. А. Ковален­кэм ыцIэ зыхьырэм, Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм я Къэралыгъо музееу Мые­къуапэ дэтым, IэкIыб хэгъэгу пчъагъэмэ Алексей Паршковым иIофшIагъэхэр ащыплъэгъущтых. Къэгъагъ Iэрамхэр исурэтхэм къахэщых. ШIум, дэхагъэм, шIулъэ­гъу къабзэм уафэзыщэрэ сурэтхэм псэ апытым фэдэу уяплъы.

ЗэлъашIэрэ сурэттехэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу Аркадий Кирносрэ Алексей Паршковымрэ язэдэ­гущыIэгъу тигуапэу тедэIугъ. Сурэт пэпчъ тарихъ къэбарэу пылъыр А. Паршковым ешIэ. лъэпкъхэр зэфэзыщэрэ искусствэр гурыIогъошIоу зэрэщытыр А. Кирнос щысэхэмкIэ къыIотагъ, сурэтхэр «къыгъэгущыIагъэх».

Къэгъэлъэгъоныр шэкIогъу мазэм и 1-м нэс музеим щы­кIощт.