ЛэжьапкIэмкIэ чIыфэ сомэ миллион 43-рэ

2020-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу предприятие 32-мэ Iоф ащызышIэрэ нэбгырэ 691-мэ лэжьапкIэр арамытыгъэу Адыгеим и Прокуратурэ къыхигъэщыгъ. ПстэумкIи чIыфэр сомэ миллион 43-м ехъугъ.

Прокурорхэм зэрахьэгъэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ чIыфэ зытелъэу агъэунэфыгъэ IофшIапIэхэм ащыщэу 28-мэ сомэ миллион 28-м ехъурэр агъэгъужьыгъ, нэбгырэ 641-мэ ялэжьапкIэ аратыжьыгъ. Предприятии 3-м зэхэзыжьынхэм яIоф нэсыгъ.

ГущыIэм пае, ООО-у «ПсэолъэшI компаниеу «РОСС» зыфиIорэм иIофышIэ 37-мэ алъэныкъокIэ чIыфэ сомэ миллиони 8-м ехъу телъэу Тэхъутэмыкъое район прокуратурэм къыхигъэщыгъ. Район прокуратурэм предприятием ипащэ унашъоу фашIыгъэм тетэу, фагъэнэфэгъэ пIалъэм ехъулIэу сомэ миллиони 4-рэ мин 400-р аритыжьыгъ.

— IэнатIэ зыIыгъым административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрэзэрихьагъэмкIэ къызэIуахыгъэ Iофым джыри следствиемкIэ къулыкъур хэплъэщт, — къытыгъ Адыгеим и Прокуратурэ.