Къулыкъур зыхьыщтхэр гъогу техьагъэх

Бжыхьэ дзэ дэщыгъом къыдыхэлъытагъэу Урысыем и УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм къулыкъур ащызыхьыщт ныбжьыкIэхэм яапэрэ куп тыгъуасэ гъогу техьагъ.

КъулыкъушIэ нэбгыри 10 мэфэкI шIыкIэм тетэу агъэкIотагъэх. МэфэкI Iофтхьабзэу АР-м идзэ комиссариат щы­кIуагъэм хэлэжьагъэх гъэцэ­кIэкIо хабзэм, патриотическэ ыкIи общественнэ организа­циехэм ялIыкIохэр, дзэ къулыкъум иветеранхэр, ны-тыхэр.

АР-м идзэ комиссариат ипащэу Александр Авериным пэублэ псалъэ къышIызэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ. Мыгъэ Хэгъэгу зэошхор заухыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм къыдыхэлъытагъэу, дзэ тари­хъымкIэ мэхьанэшхо зиIэ я 150-рэ щэрыон дивизиеу Новочеркасскэ дэтым апэрэ купыр зэрагъакIорэр ащ къыхигъэ-щыгъ. Нэужым Александр Аве­риным къыIотагъ а дивизиер апэу Мыекъуапэ щагъэпсынэу зэрэхъугъэр.

— Шъуиныбджэгъу, шъушы нахьыжъхэу къулыкъур зыхьи къэкIожьыгъэхэр щысэтехыпIэ шъуфэхъунхэ фае, — къыIуагъ республикэм идзэ комиссар шъхьаIэ ныбжьыкIэхэм закъыфигъазэзэ. — Адыгеим ращыгъэ дзэкIолIхэм тыкъагъэукIытэжьэу къыхэкIыгъэп. Ахэм афэдэу шъори зэрифэшъуашэу, щытхъу хэлъэу тихэгъэгу къэшъуухъу­мэнэу тышъущэгугъы.

Адыгэ Республикэм ибзы­лъфыгъэхэм я Союз итхьаматэу Вэрэкъо Хьалимэт гущыIэр лъигъэкIотагъ.

— ШъуищыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэм шъукъекIолIагъ, — къариIуагъ гъогу техьащт къулыкъушIэхэм. — ЛIыгъэрэ щэIагъэрэ шъухэлъэу Уставым къызэриIорэм тетэу джы шъупсэущт. Ащ ­акъыл ыкIи кIуачIэ ищыкIагъ. Шъуигупсэхэр къышъожэщтых, ахэр зыщышъумыгъэгъупшэх, зэпхыныгъэ адэшъуIыгъ. Щытхъу хэлъэу къулыкъур къэшъухьи, шIурэ дахэрэкIэ къэжъугъэзэжь.

Джащ фэдэу ныбжьыкIэхэм закъыфэзгъэзагъэхэм ащыщ я 150-рэ дивизием идзэ часть илIыкIоу Евгений Братчиковыр. Хэгъэгум ыпашъхьэ пшъэ­дэкIыжьэу ахьырэр агъэцэкIэным игъо къэсыгъэу зэрэщытыр ащ хигъэунэфыкIыгъ. Хъулъ­фыгъэм ишэн-зекIуакIэхэр дзэ къулыкъум псыхьагъэ зэрэщы­хъухэрэр Е. Братчиковым къыхигъэщыгъ. Мы мафэм къыщегъэжьагъэу ахэр зэрэдзэкIолIхэр къагурыIозэ, щытхъу хэ-лъэу япшъэрылъхэр зэшIуахынхэу зэрэщытыр агуригъэIуагъ. ХэшыпыкIыгъэ дзэхэм мыхэр зэрахэфагъэхэр къагурыIозэ якомандирхэм ядэIунхэу, зы­фэсакъыжьынхэу, зэрэдэкIы­гъэхэм фэдэу япсауныгъэ зэщымыкъоу ны-тыхэм къафа­гъэзэжьынэу къариIуагъ.

КъулыкъушIэ хъугъэхэм ацIэ­кIэ къэгущыIагъ МэщфэшIу Сал­бый. Щытхъу хэлъэу къулыкъур зэрахьыщтымкIэ, къызэращыгугъыхэрэр къызэрагъэ­шъыпкъэжьыщтымкIэ къэзэрэугъоигъэхэр къыгъэгугъагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, чъэпыогъум и 1-м бжыхьэ дзэ дэщыгъор Адыгеим щырагъэ­жьагъ ыкIи ар тыгъэгъазэм
и 31-м нэс кIощт. Мыгъэрэ бжыхьэ дзэ дэщыгъом унашъоу щыIэмкIэ, Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 510-мэ къулыкъур ахьыщт, хабзэ зэрэхъугъэу, ахэр чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащэщтых.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.