Зы нэбгырэ хэкIодагъ

Зыгъэпсэфыгъо мэфитIоу, чъэпыогъум и 10 — 11-м, кIуагъэхэм зы гъогу хъугъэ-шIагъэу республикэм къыщыхъугъэхэм ащыщ зы нэбгырэ ахэкIодагъ.

Ар Шэуджэн районым чэщым щыхъугъ. IэкIыб къэралыгъом къыщашIыгъэ автомобилыр зезыфэщтыгъэ хъулъфыгъэм фэмыгъэIорышIэжьэу гъогум дэ­чъэ­хи, зэпыригъэзагъ. А чIыпIэм хъулъфыгъэм ыпсэ щыхэкIыгъ.

Ащ нэмыкIэу, шъобжхэр зыхамыхыгъэ хъугъэ-шIэгъэ 32-рэ Адыгеим игъогухэм атехъухьагъэу атхыгъ. Нахьыбэр зыщагъэунэфыгъэр Тэхъутэмыкъое районыр ыкIи Мыекъуапэ (13 ыкIи 9).

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие къызэритыгъэмкIэ, авариехэм ушъхьагъоу афэхъу­гъэхэм ащыщхэр: 7-р — машинэхэм азыфагу дэлъын фэе зэпэчыжьагъэр икъоу агъэцэкIагъэп, 3-р — зыдагъэзэщт лъэныкъор къыхахызэ, 5-р — зимыкIогъур къытехьагъ.

Автомобильхэр яутэкIыгъэхэу атхыгъэ 17-м щыщэу 8-р — транспортэу щытхэм ыкIи пэрыохъухэм атехьагъэх.

Автоинспекцием къызэритыгъэмкIэ, мы мафэхэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 598-рэ аукъуагъэу къыхагъэ­щыгъ. Водитель 16-мэ ешъуагъэхэу автомобилыр зэрэзэрафэщтыгъэм пае административнэ пшъэдэкIыжь арагъэ­хьыщт. Ащ фэдэ хъугъэ-шIагъэ­хэр нахьыбэу зыщагъэунэфыгъэ­хэр Мыекъуапэ ыкIи Тэхъутэмы­къое районыр арых.