Адыгэ Республикэм иорганизациехэм япащэхэм афэкIо

Коронавирусым Адыгэ Республикэм зыщимыушъомбгъуным фэгъэзэгъэ оперативнэ штабым 2020-рэ илъэсым чъэ­пыогъум и 7-м ыштэгъэ унашъоу N 28-р зытетым ия 6-рэ пункт гъэцэкIэгъэным тегъэпсыхьагъэу Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ организациехэм япащэхэм макъэ арегъэIу амал зэриIэкIэ яIофышIэхэр зэпэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу (дистанционнэу) лэжьэнхэм иамал зэрахьан зэрэфаемкIэ.