ЯшIэныгъэхэм ахагъэхъощт, программэм игъэхьазырыни хэлэжьэщтых

IофышIэхэм якъыхэхынкIэ партиеу «Единэ Россием» ипроектэу «По­литСтартап» зыфиIорэм тапэкIи зырагъэушъомбгъущт: хэдзынхэр Къэ­ралыгъо Думэм зыщыIэщтхэм ехъулIэу хэгъэгум ишъолъыр пстэуми ар апэрэу ащыпхыращыщт.

Ащ фэдэ унашъо зэраштагъэмкIэ «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медве­девым макъэ къыгъэIугъ. «ПолитСтартапым» хэлэжьагъэхэм, мэкъэтынымкIэ мэфэ зыкIэу 2020-рэ илъэсым агъэнэфэ­гъагъэм икIэуххэмкIэ депутат хъугъэхэм ар аIукIагъ.

Дмитрий Медведевым зэ­рэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Iо­ныгъом щыIэгъэ хэдзынхэм «Единэ Россием» политикэм-
кIэ ипэщэныгъэ ащигъэпытэн езыгъэлъэкIыгъэр политик ныбжьыкIэхэр ахэм зэрахэлэжьагъэхэр ары. Кандидатхэм азыщанэм ехъур ныбжьыкIагъ.

«Проектэу «ПолитСтартап» зыфиIорэм хэгъэгум ис ныбжьыкIэ мин заулэмэ политикэм екIурэ гъогур къафызэIуихыгъ. Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ шъуащыщ пэпчъ хэдзын Iоф­тхьэбзэ къызэрымыкIохэм ахэлэжьэн фаеу хъугъэ. Ау шъо политикэмкIэ къышъонэкъо­къухэрэм шъуатекIон шъулъэ­кIыгъ», — къыIуагъ Дмитрий Медведевым зэIукIэм хэла­жьэ­хэрэм зафигъазэзэ.

Джыдэдэм «ПолитСтартапым» чIыпIэ, шъолъыр хэдзынхэм ахэлэжьэнхэу ныбжьыкIэхэр егъэхьазырых. «Единэ Россием» щагъэсэгъэ кандида­тыбэмэ мыгъэ депутатхэм якъэ­лэ, яхэку зэIукIэхэм ядепутат ман­датхэр къаратыгъэх. Джы Къэралыгъо Думэм щы­кIощт хэ­дзынхэм яхъулIэу партием кан­дидатхэр щагъэхьазырыщтых. Модулэу «Политическэ пащ» зыфиIорэмкIэ Апшъэрэ партийнэ еджапIэм нэбгыри 150-рэ щырагъэджэщт. Къэралыгъо Думэм ихэдзынхэм яхъу­лIэу пэшIорыгъэшъ партийнэ мэкъэтынэу 2021-рэ илъэсым игъатхэ щыIэщтым ахэр хэлэ­жьэнхэ алъэкIыщт.

«ПолитСтартапым» хэлажьэ зышIоигъохэмкIэ шапхъэхэр партием нахь ыгъэлъэшыщтых. Ау «Единэ Россием» и Генсовет исекретарэу Андрей Турчак игъо зэрилъэгъугъэм тетэу ныбжьымкIэ гъунапкъэу щыIагъэм хэплъэжьыщтых. Зыныбжь илъэс 35-м къехъугъэхэр ащ хэлэжьэнхэ алъэкIыщтыгъэп.

Дмитрий Медведевым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, «Единэ Россием» ищыкIагъэхэр ныбжьыкIэ чанхэр, псынкIэу зиIоф зэпызыгъафэхэрэр ары. Ащ фэдэхэр ары мэкъэтынымкIэ мэфэ зыкIэу 2020-рэ илъэсым щыIагъэм партием IэпыIэгъу къыщыфэхъугъэхэр.

Партием и Тхьаматэ къызэриIуагъэмкIэ, пшъэрылъ шъхьа­Iэу щытыр народнэ программэ къыхэхыгъэныр ары.

Ащ лъапсэ фэхъущтхэр хэдзакIохэм Iоф адашIэ зэхъум партием хэтхэм къаугъоигъэ предложениехэр ары. Мы охътэ благъэм партием ипрограммнэ комиссие зэхэсыгъо иIэщт, документым икъыхэхынкIэ IофшIэныр ащ щырагъэжьэщт.

«Къэралыгъо Думэм ихэ­дзынхэмкIэ стратегиеу тиIэщтыр татекIоныр ары. Ащ пае чIыпIэхэм тишъыпкъэу тащылэжьэн, цIыфхэм агу рихьыщт программэ къэдгъэхьазырын фае. А народнэ программэм цIыф жъугъэхэр тедгъэгущыIэщтых, етIанэ гъэтэрэзыжьынхэр ащ фэтшIыщтых», — къы­Iуагъ Дмитрий Медведевым.

Къэралыгъо Думэм ихэдзынхэу 2016-рэ илъэсым щыIагъэ­хэм апае народнэ программэу къыхихыгъагъэмкIи партием гъэ­хъагъэхэр ышIы­гъагъэх.

«Проектэу «ПолитСтартап» зыфиIорэр илъэси 3 хъугъэ загъэцакIэрэр. Ар игъоу зэрэщытыр ыкIи шIуагъэ къызэритырэр щыIэныгъэм къыгъэлъэгъуагъ. Нэбгырэ мини 10-м ехъу илъэси 3-м къыкIоцI а проектым хэлэжьагъ, — къыIуагъ Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ Гвардие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу, Мыекъуапэ иде­путатэу Бэрзэдж Асыет. — 2018-рэ илъэсым сэри апэрэу а проектым сыхэлэжьагъ, ныбжьыкIэ чанхэм акIуачIэ политикэм щаушэтынымкIэ, поли­толог, технолог IэпэIасэхэм агъэ­сэнхэмкIэ ащ амалышIу къызэритырэр сшъхьэкIэ зэ­хэсшIагъ. ТеориемкIэ шIэныгъэу мыщ щызэзгъэгъотыгъэхэр, къулайныгъэу сIэ къыщизгъэхьагъэхэр сидепутат Iоф­шIэнкIэ къысшъхьапэжьыгъэх. Анахь шъхьаIэр — шIоигъоныгъэ зиIэ пстэури проектым хэлэ­жьэнхэ зэралъэкIыщтыр ары».