Язэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэкIотэщт шIыкIэм тегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Респуб­ли­кэм заомкIэ, IофшIэнымкIэ, УIэшыгъэ КIуачIэхэмкIэ ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэмкIэ иветеранхэм я Со­вет итхьаматэу Къоджэ Аслъан Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ щыригъэблэгъагъ.

Хабзэм ишъолъыр къулыкъухэмрэ Адыгэ Рес­публикэм иветеранхэм я Советэу илъэс 33-кIэ узэ­кIэIэбэжьмэ зэхащагъэмрэ тапэкIэ зэрэзэдэлэжьэщтхэ шIыкIэм тегущыIагъэх. Зигугъу къэтшIыгъэ организацием итхьаматэ иIоф­шIэн ипIалъэ мы мазэм зэрикIырэм епхыгъэу чъэ­пыогъум хэдзын-зэфэ­хьысыжь конференцие зэхащэнэу рахъухьагъ.

Адыгэ Республикэм иве­теранхэм я Совет Iофэу ышIэрэм мэхьанэшхо зэриIэр, ветеранхэм ящы­Iэ­кIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным, общественнэ Iоф­шIэнхэм ахэр чанэу ахэгъэлэжьэгъэнхэм кIуачIэу иIэр зэрэрихьылIэрэр Адыге­им и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. НыбжьыкIэхэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэнымкIэ Iофышхо зэра­шIэрэм фэшI Адыгэ Рес­публикэм иветеранхэм я Совет ипащэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ. 1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къы­зыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм игъэмэфэ­кIынкIи ахэм бэ зэрашIагъэр хигъэунэфыкIыгъ.

Къоджэ Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, ветеран ми­ни 2 фэдиз, заом Iутыгъэ нэбгырэ 89-р, Ленинград къызадзыхьэм къалэм дэ­сыгъэ нэбгырэ 22-р джыдэдэм республикэм щэ­псэух. Советыр ахэм IэпыIэгъу афэхъу. Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм ацIэхэр ащымыгъупшэнхэм тегъэпсыхьагъэу, Те­кIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу республикэм икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ патриотическэ Iофтхьабзэхэр ащызэрахьагъэх, мыжъобгъухэр ащагъэуцугъэх. Сталинград къэзыу­хъумэгъэ тичIыпIэгъухэм афэгъэхьыгъэ саугъэти Ма­май Iуашъхьэм щагъэуцугъ.

«Тиветеранхэм лъэшэу тарэгушхо, тэркIэ ахэр щы­сэтехыпIэу щытых. ШIэ­жьымрэ дзэ щытхъумрэ я Илъэс къыдыхэлъытагъэу, ТекIоныгъэр къыдэзыхы­гъэхэм лъытэныгъэ зэрафэтшIырэм ишыхьатэу Iофтхьэбзабэ республикэм щызэрахьагъ. Пандемием ыпкъ къикIыкIэ ахэр тызэ­рэфаеу тфызэхэщагъэ­хэп. Ау къэIогъэн фае узым зыкъимыштэнымкIэ а лъэ­хъаным амалыбэ зэрэзетхьагъэр. Тинахьыжъхэм зэпахырэ узыр къапымыпкIэнымкIэ тапэкIи тфэлъэ­кIыщтыр зэкIэ тшIэн фае. Ветеранхэм я Совет непэ патриотическэ Iофтхьабзэу зэрихьэхэрэр лъыгъэкIотэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. АщкIэ ищыкIэгъэ IэпыIэ­гъур шъодгъэгъотыщт», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

НыбжьыкIэхэм патриотическэ пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэнымкIэ, ­Ады­гэ Республикэм щыпсэурэ лъэпкъхэм азыфагу илъ зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэ­нымкIэ хабзэм ишъолъыр къулыкъухэмрэ ветеран организациехэмрэ язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшыным мэхьанэшхо зэриIэр рес­публикэм ипащэ хигъэу­нэфыкIыгъ.

КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм имини­стрэхэм я Кабинетрэ я Ад­министрацие ипащэу Вла­димир Свеженецрэ ащ игуадзэу Къонэ Зауррэ пшъэрылъ афишIыгъ хэ­дзын-зэфэхьысыжь конферен­цием изэхэщэнкIэ Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет ищыкIэгъэ IэпыIэгъур рагъэгъотынэу. Iоф­тхьабзэр видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэхащэщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.