Шапхъэхэр зэкIэми агъэцэкIэнхэ фае

Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм джыри зиушъом­бгъужьынэу зэрэригъэжьэжьыгъэм ыпкъ къикIыкIэ цIыфхэм маскэхэр аIулъынхэр шIокI зимыIэ Iофэу Рос­потребнадзорым къыгъэнафэхэрэм ащыщ. «ЭкоЦентрэм» иофисхэми а шапхъэр ачIэлъ. Ахэм къяуалIэхэрэм маскэ аIулъэу къычIэхьанхэ фае.


Ащ имызакъоу, цIыфхэр зэпэблагъэу мыуцунхэм пае азыфагу илъыщтыр гъэнэфагъэ, санитарнэ шапхъэхэм атетэу кабинетыр мафэм зытIо-зыщэ агъэкъабзэ. Коммерческэ отделэу нахьыбэр къызэуалIэрэм Iоф щызышIэхэрэми вирусым ущызыухъумэрэ пстэур аIэкIэлъ.

Мыщ дэжьым къыщыхэдгъэщымэ тшIоигъор маскэу, Iа­лъэу жъугъэфедэгъахэхэр зэришъудзыжьыщтыми шэпхъэ гъэнэфагъэ зэри­Iэр ары. Ахэр шъхьа­фэу пакетым ишъулъ­хьан­хэшъ, нэ­у­жым хэкIым хэшъудзэн фае, зыпарэми кIоцIымы­лъэу ишъу­дзы­жь­хэмэ яягъэ къэкIонкIэ щынагъо.

ЗэкIэми ар агъэцэкIэнэу «ЭкоЦентрэр» къялъэIу!

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, пыдзэфэ пытэхэм ядэщын фэгъэ­зэгъэ шъолъыр операторым иIофшIэн фэгъэхьыгъэ упчIэ зиIэхэм пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу ащ иджэуап зэрагъэшIэн алъэкIыщт. Телефонхэри, электроннэ почтэм узэрэтхэщтыри интернет нэкIубгъоу https://adygea.clean-rf.ru зыфиIорэм ижъугъотэщтых.

Игъом птымэ нахьышIу

ХэкIым идэщынкIэ фэIо-фашIэхэм ауасэ зэкIэми игъом атын фаеу зэрэщытыр шъолъыр операторым джыри зэ агу къегъэкIыжьы. Мы илъэсым ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъэу ар псэупIэ фэIо-фашIэхэм къахэхыжьыгъэу коммунальнэхэм ащыщ хъугъэ. Игъом ащ ыуасэ птыныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр УФ-м и ПсэупIэ кодекс щыгъэнэфагъ.

ПIалъэр имыкIэу птымэ рэхьатныгъэ нахьыбэу зэрэуиIэщтым имызакъоу, социальнэ IэпыIэгъу къыуатынымкIи ишIуа­гъэ къэкIощт. ФэгъэкIотэнхэр зиIэхэм ахэр агъэфедэшъунхэм пае пыдзафэхэм ядэщын ыуасэ къызэратырэм икъэбар социальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэ къулыкъухэм шъо­лъыр региональнэ операторым аIэкIегъахьэ.

Адыгеим щыпсэухэрэм компанием иофисхэм ащатынхэ алъэкIыщт. Ахэр зыдэщыIэхэр джыри зэ шъугу къэтэгъэкIыжьы. МыекъуапэкIэ – урамэу Пионерскэр, 297-рэ; поселкэу ЯблоновскэмкIэ – урамэу Школьнэр, 10/1-рэ. Джащ фэдэу почтэм, «Сбербанкым», ООО-у «МадиКом» зыфиIорэм якассэхэми ащатынхэ алъэкIыщт.
ООО-у «ЭкоЦентрэм» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипресс-къулыкъу.