ЦIыфхэм нахь апэблэгъэнхэм фэшI

Адыгэ Республикэм и Правительствэ джы онлайн шIыкIэкIэ Iоф ышIэщт — нэкIубгъуакIэхэр социальнэ хъытыухэм къащызэIуихыгъэх.

ЦIыфыбэмэ анахьэу агъэфе­дэрэ социальнэ хъытыухэм Правительствэм иофициальнэ нэкIубгъохэм джы Iоф ащашIэ — «ВКонтакте» ыкIи «Одноклас­сники» зыфиIохэрэм.

Къэбар зыкI цIыфхэм аIэкIэхьа­ным, ягумэкIыгъохэмкIэ джэуап агъотыным, ахэр псынкIэу зэшIохыгъэнхэм, джащ фэдэу рес­публикэм щыпсэухэрэм занкIэу хабзэм илIыкIохэм зафагъэзэным мы Iофыгъор афэлэжьэщт.

Адыгэ Республикэм иофициальнэ нэкIубгъоу пстэуми зызфа­гъэнэIосэн алъэкIыщтым икъызэ­Iухын ыкIи изегъэушъомбгъункIэ пшъэрылъэу щытыгъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ, ­Ады­гэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет, комитетхэмрэ гъэIоры­шIапIэхэмрэ зэшIуахырэр зэ­хэтэу къащагъэлъэгъоныр ары.

Мафэ къэс ахэм къащыхаутыхэрэр зыфэгъэхьыгъэхэр къэ­бар, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафэу щыIэщтхэм ыкIи рагъэкIокIыгъэ­хэм афэгъэхьыгъэ закъоп. Ти­шъо­лъыр икультурэ, ащ щы­псэухэрэм шIэныгъэм, спортым, общественнэ Iофым ыкIи нэ-мыкI лъэныкъуабэхэмкIэ ягъэ­хъагъэхэм къащытегущыIэх.

Тишъолъыр щыкъэбархэр зэзыгъашIэ ыкIи хэбзэ IофышIэхэм гущыIэгъу афэхъу зышIоигъохэм мы нэкIубгъохэр къызфагъэфе­дэнхэ алъэкIыщт:

ВКонтакте: https://vk.com/adygheya_gov
Одноклассники: https://ok.ru/group/56362348118192