Пенсиехэр

Iофхэр нахь къыгъэпсынкIэщтых

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм тишъолъыр ит банкхэм ащыщэу 6-мэ зэзэгъыныгъэхэр адишIы­гъэх. Ны мылъкум къыдэлъытэгъэ ахъщэр къызтефэхэрэм кредитхэр къыздырагъа­Iэзэ псэукIэ амалхэр нахьышIу ашIын алъэ­кIыныр ары зыфытегъэпсыхьагъэр.

Джы унагъохэм чIыфэ къэзытырэ организациехэр къызфагъэфедэзэ ны мылъкур агъэфедэн амал яIэ хъугъэ. ПАО-у «Сбербанк России», АО-у «Россельхозбанк», ПАО-у «ВТБ-Южный», АО-у «Майкопбанк», ООО-у «Кубань Кредит» ыкIи ПАО-у «МИнБанк» зыфиIохэрэр ары фондым зэзэгъыныгъэ зыдишIыгъэу, IэпыIэгъу къафэхъущтхэр.

Сертификатыр къызэратыгъэу, мы банкхэм ащыщ иклиент хъухэрэм псэупIэ ащэфынэу е ашIынэу кредит агъэпсымэ, апэрэ тыгъом, процентхэм е чIыфэу аштагъэм ны мылъкум къыщыдэлъытэгъэ ахъщэр пэIуагъэхьанэу лъэIу тхылъ атхын алъэкIыщт. НахьыпэкIэ ащ пае ПенсиехэмкIэ фондыми, банкыми зафагъэзэн фаеу щытыгъэмэ, джы банкым пстэури щагъэпсын алъэкIыщт. ЛъэIу ыкIи нэмыкI тхылъэу ищыкIагъэхэр банкым фондым электроннэ шIыкIэм тетэу IэкIигъэхьащтых. Ащ Iофхэр къыгъэпсынкIэщт.

Статистикэм къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, ны мылъкум къыдэлъытэгъэ ахъщэр нахьыбэу псэукIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэнхэр ары зыпэIуагъахьэрэр. Адыгеим щыпсэоу мы IэпыIэгъур къызтефагъэхэм япроцент 50-м ехъумэ аущтэу ар агъэфедагъ.

IэпыIэгъушхо мэхъу

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд иинтернет нэкIубгъо къэбарэу къихьэрэ пстэумэ узэряджэшъурэм имызакъоу, уядэIун плъэ­кIынэуи щыт. Ар зынэхэм тэрэзэу амылъэгъухэрэмкIэ, экраным къытыридзэрэм еджэныр къызфэкъинхэмкIэ IэпыIэгъушхо мэхъу. КIакоу тхыгъэхэм ямызакъоу, статья инэу къихьэхэрэми уядэIун плъэкIынэу ащ амал къеты.

Мы IэпыIэгъур бгъэфедэным пае «Для слабовидящих» зыфиIорэ нэкIубгъор къызэIупхын фае. Нэужым узэдэIущт тхыгъэр къыхэбгъэщынышъ, «воспроизвести» зыфиIорэм утеIункIэщт. УзэдэIугъэр зыгорэкIэ икъоу къыбгурымыIуагъэмэ е зэхэмы­хыгъэмэ, къэбгъэуцунышъ укъызэкIэкIожьыни плъэ­кIыщт.

Къыхэдгъэщымэ тшIоигъор компьютерым щыгъэ­псыгъэ браузерым е вирусым пэшIуекIорэм мы зигугъу къэтшIыгъэр зэфашIын зэралъэкIыщтыр ары. Ащ фэдэ мыхъуным пае, ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъо «ишъхьаныгъупчъэхэр» зэфамышIынхэм тебгъэуцон фае.

ПенсиехэмкIэ фондыр къэралыгъо учреждениеу мыщ фэдэ амал къэзытыхэрэм апэрэу хъугъэ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.