ЛIыхъужъныгъэу зэрихьагъэр ныбжьыкIэхэм арагъашIэ

Милицием исержантэу Чэркэе Юрэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъум хэтэу ипшъэрылъхэр ыгъэцакIэхэзэ идунай зихъожьыгъэр чъэпыогъум и 13-м илъэс 15 хъугъэ. Ащ ишIэжь фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ зэолIыр къызыщыхъугъэ къуаджэу Пщыжъхьаблэ культурэм и Унэу дэтым щыкIуагъ.

Ащ кIэщакIо фэхъугъэх культурэм и Унэ иIофышIэхэу Датхъужъ Фатимэ, Устэ Саидэ ыкIи тхылъеджапIэм иIофышIэу Къо­хъужъ Алинэ. ШIэжьым исы­хьатэу «Тыгу къэкIыжьы ыкIи тырэгушхо!» зыфиIоу зэхащагъэм Пщыжъхьэблэ гурыт еджа­пIэм ия 5 — 8-рэ классхэм аще­джэхэрэр къырагъэблэгъагъэх.

Юрэ икIодыкIэу хъугъэм икъэ­бар культурэм и Унэ иIофы­шIэхэм къэзэрэугъоигъэ ныбжьыкIэхэм къафаIотагъ. 2005-рэ илъэсым чъэпыогъум и 13-м Къэбэртэе-Бэлъкъар Респуб­ликэм икъалэу Налщык зэпэуцужьэу щыIагъэм ар хэфагъ. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ отделэу Налщык щыIэм бзэджашIэхэр къызытебанэхэм апэ IэпыIэгъу языгъэгъотыгъэхэм Чэркаер ахэ­тыгъ. МашIоу къызэIуахы­гъэм хэтхэзэ, Юрэ иныбджэгъоу къы­щауIагъэм ыпсэ къыгъэнэнымкIэ амалэу иIэр фигъэIорышIагъ. Ау, гухэкI нахь мышIэми, ежь уIэгъэ хьылъэ пчъагъэу къыты­ращагъэ­хэр фэукIочIыгъэхэп, идунай ыхъожьыгъ.

Урысые Федерацием и Президент иунашъокIэ иIофшIэн пшъэрылъхэр ыгъэцакIэхэзэ лIыблэнагъэу ыкIи лIыхъужъныгъэу зэрихьагъэхэм апае щымыIэжь Чэркэе Юрэ ЛIыхъужъны­гъэм иорден къыфагъэшъошагъ.

Юрэ ишIэжь агъэлъапIэзэ, илъэс заулэкIэ узэкIэбэжьмэ, зыщеджэгъэ игупсэ еджапIэми мыжъобгъу къыщыфызэIуахыгъ.

Хъугъэ-шIагъэм фэгъэхьыгъэ документальнэ фильм цIыкIу кIэлэеджакIохэм къафагъэлъэгъуагъ. НыбжьыкIэхэр къагъэ­хьазырыгъэ усэхэм къяджагъэх. Мы мафэм ЛIыхъужъым ишIэжь агъэлъэпIагъ, Юрэ кIэлэ шэнышIоу, гупцIанэу, IэпыIэгъу зищыкIагъэм блэмыкIэу зэрэщытыгъэр агу къагъэкIыжьыгъ. Такъикърэ фэшъыгъуагъэх.

— Чэркэе Юрэ фэдэ кIалэхэр зэрэтиIэхэм тырэгушхо, — къы­Iуагъ культурэм и Унэ ипащэу Пщыжъ Мурат. — Ащ лIыхъужъныгъэу зэрихьагъэр икъоджэгъу­хэм тэгъэлъапIэ, егъашIэм тыгу илъыщт. Ащ фэдэ зекIуакIэхэр щысэтехыпIэу зэрэщытхэр ныбжьыкIэхэм ядгъэшIэнэу, щысэшIу афэхъунэу къедгъэблэгъагъэх.

Iэшъынэ Сусан.