Коронавирусыр анахьэу къызтенэрэ пкъыгъохэр

Узхэм апэуцужьыгъэнхэм фэхьазырынхэмкIэ Австралийскэ гупчэм ишIэныгъэлэжьхэм къызэраIуагъэмкIэ, COVID-19-р къызыхэкIырэр тхылъыпIэ ахъщэм, гъучI къопсхэм ыкIи смартфонхэм мазэрэ ателъын елъэкIы. А уплъэкIуныр журналэу Virology Journal зыфиIорэм къыщыхаутыгъ.

АIэкIэлъ къэтынхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, унэ кIоцIым ит фабэмкIэ коронавирусыр мэфэ 28-м къыкIоцI зэшъхьэ-зэшъо пкъыгъохэм къатенэ.

Зэшъхьэ-зашъоу щыт пкъыгъохэу смартфон апчхэм, тхылъы­пIэ ыкIи полимер ахъщэхэм, мыулъыирэ гъучIхэм вирусыр ащыпсэунымкIэ нахь Iэрыфэгъу. Фабэр градус 20 зыхъукIэ, узыр къызыхэкIырэр мазэрэ пкъыгъохэм ателъын елъэкIы, фабэр градус 30-м зынэсыкIэ, тхьамэфищ къыгъашIэрэр.

Фабэр градус 40-м къызышIокIыкIэ, коронавирусыр мэфэ зытIущкIэ мэкIоды.