Зыфэсакъыжьынхэу къяджэ

Профессорэу Михаил Анциферовыр коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ зидунай зыхъожьыгъэхэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ ыкIи ар къызэутэкIын щынагъо зиIэхэр зэрэзыфэсакъыжьыщт шIыкIэхэм ягугъу къышIыгъ.

Анахьэу мы инфекциер къызэутэ­кIын щынагъо зиIэхэр зыныбжь илъэс 60-м ехъугъэхэмрэ шъоущыгъу уз зи­Iэхэмрэ.

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Департаментэу Москва дэтым къызэритырэмкIэ, ковидым ыпкъ къикIыкIэ зидунай зыхъожьыгъэхэм япроцент 83-мэ аныбжь илъэс 60-м ехъугъагъ. НэмыкI уз ямыIэми, зыныбжь хэкIотэгъэ цIыфхэм коронавирусыр щэчыгъуае къафэхъу.

Зыныбжь зыхъожьыгъэхэм азыныкъо­мэ (процент 53-мэ) нэмыкI узхэр яIагъэх. Ахэм ащыщэу нахьыбэрэ къа­хафэрэр гу-лъынтфэ узымрэ эндокриннэ системэмрэ агъэгумэкIыхэрэр ары.

— Шъоущыгъу уз зиIэхэу коронавирусым илIыкIыгъэхэм яанализхэр игъэкIотыгъэу тыуплъэкIугъэх. Ахэм янахьыбэр пщэрыщагъэх ыкIи мы узым зигъэгумэкIыщтыгъэхэр бэ­шIагъэ.

Къыхэгъэщыгъэн фае, зидунай зыхъожьыгъэхэр зэкIэ шъоущыгъу узэу яIэм лъымыплъэщтыгъэхэу щытэп. Пстэуми зэрящыкIагъэу яIазэщтыгъэх, врачхэр алъыплъэщтыгъэх. Ау ныбжьыр хэкIотагъэу, шъоущыгъу уз зиIэ ыкIи килограмм лые зытелъ цIыфхэм инфекциехэр нахь псынкIэу «къаубытых». Ащ къыхэкIэу мыщ фэдэ сымаджэхэм ковидыр нахь къинэу апэкIэкIы ыкIи зидунай зыхъожьыгъэ­хэри нахьыбэу къахэкIых.

Зэфэхьысыжьым сыд къэсIон слъэ­кIыщтыр? Шъуныбжь илъэс 60-м ехъугъэу, диабет шъуиIэу е килограмм лыехэр шъутелъмэ — узыр къызэутэкIын щынагъо зиIэ купым шъущыщ. Ащ къыхэкIэу пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр джыдэдэм анахьэу зешъухьанхэ фае. ИмыщыкIагъэу унэм шъукъимыкI, цIыфхэм шъуахахьэ зыхъукIэ маскэхэмрэ Iалъэхэмрэ зыщышъумыгъэгъупшэх. Джащ фэдэу псауныгъэм изытет шъулъыплъэжьын фае. Шъоущыгъоу лъым хэлъыр зэжъу­гъэшIэн, пкъышъолыр зыпсыхьэрэ упражнение мыхьылъэхэр шъушIынхэ фае, — къыIуагъ профессорым.