Гъэхъагъэм хагъэхъон ямурад

Хэгъэгум и Къыблэ шъолъыр дзюдомкIэ изэнэ­къокъу чъэпы­огъум и 8 — 9-м Ермэлхьаблэ щы­кIуагъ.

Бзылъфыгъэхэри, хъулъфы­гъэхэри якупхэм ахэтхэу алы­рэгъум щызэIукIагъэх. БэнэкIуи 175-рэ зэнэкъокъугъ. Адыгеим щыщэу спорт унагъом щапIугъэ Ульяна Ткаченкэр типшъашъэхэм къахэщыгъ.

ПсынкIэу гупшысэзэ, хэкIыпIэхэр У. Ткаченкэм къыгъотыщтыгъэх. Килограмм 48-м нэс къэзыщэчыхэрэм атекIуи, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Тренерэу Адзынэ Алый бэнакIор егъасэ.

Къэлэбый Рузанэ, кг 52-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерхэу Беданыкъо Байзэтрэ Роман Оробцовымрэ пшъа­шъэр дзюдом фагъасэ.

Анна Лодневам, кг 63-рэ, джэрзыр къыхьыгъ, тренерыр Адзынэ Алый.

Тулпэрэ Данэ килограмм 78-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм ябэни, джэрзыр къыфагъэшъошагъ. Тренерхэу КIубэ Хьамидэрэ Ирина Власовамрэ ипащэхэу Д. Тулпарэм иIэпэIэсэныгъэ хе­гъахъо.

Хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъухэр

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Мерэм Дамир, кг 60, дышъэр къыдихыгъ, тренерхэр Хьакурынэ Дамир, Акъущэ Мыхьамод.

ПашIо Алый, кг 60, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерхэр Нэпсэу Бислъанрэ Акъущэ Мы­хьамодэрэ. Дэхъу Азэмати кг 60 къэзыщэчыхэрэм ябэныгъ, джэрзыр къыдихыгъ, тренерхэр Нэпсэу Бислъанрэ Дэхъу Бис­лъанрэ.

Къуижъ Бислъан, кг 73-рэ, тыжьыныр къыхьыгъ, тренерыр Беданыкъо Рэмэзан.

Щыгъущэ Амир, кг 73-рэ, джэрзыр къыдихыгъ, тренерхэр Беданыкъо Рэмэзан, Роман Оробцов.

Тулпэрэ Айдэмыр, кг 81-рэ, дышъэм пэблэгъагъ, ау кIэух бэ­нэгъур шIуахьи, тыжьыныр къы­фагъэшъошагъ, тренерыр Бастэ Сэлым.

Ордэн Заур, кг 81-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерхэр Беданыкъо Рэмэзан, Нэ­джыкъо Руслъан.

ИIэпэIэсэныгъэ псынкIэу хэзыгъэхъуагъэхэм ащыщэу Датхъужъ Алый, кг 90-рэ, дышъэр къыфагъэшъошагъ, тренерхэр Беданыкъо Рэмэзанрэ Нэджыкъо Руслъанрэ.

Адыгеим ибэнакIохэу Дат­хъужъ Алыйрэ Ингъуш Владимиррэ кг 90-м нэс къэзыщэ­чыхэрэм якуп хэтыгъэх. Дышъэм икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIу­кIэгъум щызэнэкъокъугъэх. Ингъуш Владимир тыжьыныр къы­хьыгъ, тренерыр Бастэ Сэлым.

— Урысыем икIэух зэнэкъо­къоу шэкIогъум и 6 — 10-м Хабаровскэ щыкIощтым, Хэгъэгум и Кубок икъыдэхын ахэлэжьэщтхэм якъыхэхын афэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъоу Ермэлхьаблэ щыкIуагъэм тибэнакIохэр афэгъэхьазырыгъэнхэм, зэхэщэн Iофыгъохэм тренерхэр чанэу ахэлэжьагъэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымэ. — Тиспортсменхэр тренер-кIэлэегъаджэхэм афэразэх, «тхьа­шъуегъэпсэу» араIожьыгъ.

Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ зэIукIэгъу­хэм зафегъэхьазыры, игъэхъагъэхэм ахигъэхъон имурад.

Сурэтым итхэр: Датхъужъ Алый, фыжьыр зыщыгъыр, текIоныгъэм фэбанэ.