Адыгэ къэIуакIэхэр

Растения
КъэкIыхэрэр

Портулак огородный – шыкIыбыуц, пкъыуэгын (каб.), уIэгъэгын, шыщIыбгын, щIыпкъынэ (черк.)
Посудная тыква – алыркъэб, фэлъыркъэб (черк.)
Прицепник липучковый – хьэкIэрынэ (каб.)
Просвирник, мальва – мэлкъуай, кхъуейудз (м-каб.), матэкхъуей (черк.), хьэбыкъуэ, щхьэлхъурей (каб.)
Просвирник приземистый, мальва приземистая – бзыукъуай, мэлэхъо­къуай, матэкхъуейцIыкIу (черк.)
Просо посевное – гъажъо, мэщы, фыгу, вагъуэплъ, гъавэ, хуфIыцIэ, хущхьэбапхъэ (черк.), фыгъо (шапс.), мэш, ху, хугъуэ, хуплъыжь (каб.)
Прострел – напцэиI, набдзэиIэ (черк.)
Пустырник пятилопастный – щIыжьудз (черк.)
Пшеница – коцы, гуэдз (каб.)
Пшеница озимая – бжьыхьэсэкоц
Пшеница полба – гъасэ, гъашэ (каб.)
Пшеница яровая – гъэтхэсэкоц, гъатхасэгуэдз (черк.)
Пырей ползучий – зэфы, шыдудз (каб.)
Ракитник – уэкъуло, уэкъулу (каб.)
Раковые шейки – блэару (каб.), щIыпцIэгын (черк.)
Рапс – былымбэлыдж, былымкъэбыстэ (черк., каб.)
Редиска, редис – мэзэбэлыдж, бэлыджэфыжь, бэлыджэплъыжь, балыджэ, болыджэ, балыджэхъу (каб.), балыджэплъыжь (черк.)
Редька – бэлыдж, бэлыджэшху, бэлыджэшIуцI, бэлыджэин, балыджэфIыцIэ, балыджэшхуэ (каб.)
Резак поручейниковидный – чэт­лъабжъ, джэдлъэбжьанэ (каб.)
Репа – былымбэлыдж, былымбалыджэ (черк.)
Репейник – шхъу
Репник морщинистый – щIыфашхэгын (черк.)
Рис посевной – пындж, прунж (каб.)
Робиния лжеакация – акац, кIарц, банэкIэрцей (каб.), кIарцейжыг (черк.)
Рогоз – Iубзыр, псыуц, IутIэн, къуэтIанэ (черк.), тхьэкIумэгъэдэгу, шыгъэцIыв, IутIанэ, IутIан (каб.)
Рогоз широколистный – псыуц, арджэнуц, тхьакIумгъэудэгу, арджэ­нудз, къабзий (каб.), къамылыхъу (м.-каб.)
Рододендрон кавказский – аIуей­гъурц, аIуейшей, къушхьэхъуаIуей (черк.), къандзэлыкъу, къущхьэхъушей (каб.)
Рожь посевная – хьамцIый, хьэпцIий (каб.)
Роза – удпэнэкъэгъагъ, хьэкъужъ, дэхэнапц, гощэнапц, къэцпанэ, удыпанэ, къадзыгъуэбанэ, хьэцбанэ, хьэцыбанэ (каб.), къэцыбанэ (бесл.), пщэдэгъэсыкI (черк.)
Ромашка – тхъэищ, техьагъууц, шынэ-шынэ (каб.)
Ромашка аптечная – удзбамэ (каб.), къанзидзэ, чын (черк.)
Ромашка непахучая – дадийщхьэху (каб.)
Румянка красная – шкIэплъ (каб.), щоджэныплъ (м.-каб.)
Рябина – мышъэхъупшъэй, мыщэхупсей (черк.), мыщэхупщей, пщэхупщей (каб.)
Рябчик – ажэгъуэпщ (каб.)
Ряска маленькая – хьантIаркъо­кIэнтхъ, хьантIаркъошъалъ, хьэндыр­къуакъуэкIэнтхъ (черк.), хьэндыркъуа­къуэцIэнлъ (каб.)

 

Хырыхыхьэхэр

Пчэгъу шъхьэпэ рыкIу, нэкIу быратI.
(Къэбы).

ЧIым иIэшIур къыхэзыщ, щэм ифы­жьыр къызэрычъ, чылэр зыгъэун, быныр къэзыгъатхъ.
(Натрыф).

ЧIым исэнэхьат.
(Чъыгы).

ГущыIэжъхэр

Бжьын шIэгъум Iэпэщын, бжьын шхыгъом жэ мыгъэуцу.
ГъэжъуакIэ къыпIэкIэмыхьэу гъэ­жъо­жъым укIырымыу.
Къэрабэми щэ къекIы, шъуампIэми цIыф щэкIэ.
Натрыф шIэныгъом щэлэбэлашъу, натрыфыпс ешъогъум пхъэчай шъхьаIу.