ЯтIонэрэ къекIокIыгъор рагъэжьагъ

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм ятIонэрэ къекIокIыгъор рагъэжьагъ.

КIэуххэр

«Кощхьабл» Кощхьэблэ район — «Арсенал» Мыекъуапэ — 3:1, АРСШОР Мыекъуапэ — «Герта» Ханская — 7:0. «Асбир» Адыгэкъал — «ПкIашъ» Теуцожь рай-он — 3:0, «Красногвардейск» Красногвардейскэ район — «Зэ­къошныгъ-2» Мыекъуапэ — 0:3.

Командэхэр купитIоу гощыгъэ­хэу зэнэкъокъух. Адыгэ Респуб­ликэм футболымкIэ и Федерацие итхьаматэу Николай Походенкэм зэрилъытэрэмкIэ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм команди 4 афэ­банэ. «Асбир», «Кощхьабл», «Зэкъошныгъ-2», «Арсенал» — ахэр яIэпэIэсэныгъэкIэ нахь къа­хэщых.

Зичэзыу ешIэгъухэр зыгъэ­псэфыгъо мафэхэм республикэм щыкIощтых.