Электроннэ шIыкIэр нахьышIу

Къэралыгъо фэIо-фашIэхэр электроннэ шIыкIэм тетэу къызIэкIэбгъэхьан плъэкIынэу зэрэщытым игугъу мымакIэу къэтэшIы. Мы мафэхэм, джыри коронавирусым зызщиушъомбгъужьырэ уахътэм, цIыфхэм, анахьэу нэжъ-Iужъхэм, общественнэ чIыпIэхэм нахь макIэу ащыIэнхэм фэшI, ар къызфагъэфедэныр бэкIэ нахьышIу.

ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъо «унэе кабинет» щыбгъэпсымэ, ащкIэ фэIо-фашIэхэр зэкIэри къызIэкIэбгъэхьанхэ плъэкIыщт. Пенсионерхэм ямызакъоу, пенсиер е нэмыкI социальнэ ахъщэ тыныр зыгъэпсыхэрэм, фондым ичIыпIэ къулыкъоу зэпхыгъэм тхылъ горэ къыгъэхьазырынэу зищыкIагъэхэм, IофшIапIэм Iутэу икоэффициентхэр, пенсиеу зэIукIагъэр зыфэдизхэр зэзыгъашIэмэ зышIоигъо­хэм, ны мылъкум исертификат къызэратыгъэхэм электроннэ шIыкIэр агъэфедэн амал яI.

«Унэе кабинетымкIэ» ахъщэ тынэу къыптефэрэр бгъэпсын, пенсиер е социальнэ фэIо-фашIэхэр къы­зэрэпIэкIагъэхьащт шIыкIэр зэблэпхъун плъэкIыщт. Пенсионерым, сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIум е ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу сэкъатныгъэ зиIэм алъыплъэхэрэм ахъщэ тынэу къафакIорэри щагъэ­псынэу амал яI. Ежь цIыфым ышъхьэкIэ лъэIу тхылъыр электроннэ шIыкIэм тетэу ымытышъугъэми, цыхьэ зыфишIэу законым тетэу ыгъэнэфагъэм фигъэпсын ылъэкIыщт. Ахъщэ тынхэу фагъэпсыгъэм е нэмыкIэу ПенсиехэмкIэ фондым ипшъэрылъхэм ахахьэхэрэм алъэныкъокIэ упчIэ зиIэм онлайн-приемнэмкIэ ар ыгъэхьын фит.

Адыгеим щыпсэоу мыщ нахь игъэкIотыгъэу зыщызгъэгъуазэмэ зышIоигъохэр УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм и «линие плъыр» ителефонхэм ащыщ теонхэ алъэкIыщт. Мары ахэр: 8(8772) 53-88-57, 8(8772) 21-01-86.

ПенсиехэмкIэ фондым икъута­мэхэм я «линие плъыр­хэм» ятелефонхэр:

1.Къалэу МыекъуапэкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(8772) 21-03-61, 21-03-57, 21-03-75
2.АдыгэкъалэкIэ фондым иотдел: +7(87772) 9-18-96, 9-14-75
3.Джэджэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87779) 9-15-47
4.Кощхьэблэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм +7(87770) 9-10-76, 9-13-73
5.Красногвардейскэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87778) 5-30-14
6.Мыекъопэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87777) 2-14-76, 2-13-12
7.Тэхъутэмыкъое районымкIэ ГъэIорышIапIэм +7(87771) 96-9-06, 8(938)431-08-63
8.Теуцожь районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87772) 9-75-13, 9-76-20
9.Шэуджэн районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87773) 9-24-97, 9-26-57.

ЗыгорэкIэ ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къутамэу шъузэпхыгъэм шъуемыкIуалIэмэ мыхъущтмэ, чэзыум шъуемыжэным пае, пэшIорыгъэшъэу зяжъугъэтхымэ нахьышIу. Уахътэу шъузщыкIощтыр шъузщыфаем зэблэшъухъужьын шъулъэкIыщт.

Шъузфэсакъыжь, псауныгъэ шъуиIэнэу шъори, шъуи­Iахьылхэми тышъуфэлъаIо!

Чъэпыогъум и 15-м шIомыкIэу IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытэу ПенсиехэмкIэ фондым зыщызытхыгъэхэм шышъхьэIу мазэмкIэ отчетхэр чъэпыогъум и 15-м шIомыкIэу къатынхэ фае.

«СЗВ-М» зыфиIорэ шIыкIэм техыгъэ отчетхэр IофшIапIэхэм аIутхэм апае мазэ къэс къатынхэ фаеу щыт. Пенсионерыр IофшIапIэм Iухьагъэмэ е къы­IукIыжьыгъэмэ гъэунэфыгъэным пае а тхылъыр фондым ищыкIагъ.

Джащ фэдэу цIыфым IофшIэгъэ илъэсэу иIэр зэрыт тхылъыр (трудовая книжка) электроннэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэным техьажьыгъэхэм апае «СЗВ-ТД» зыфиIорэ шIыкIэм техыгъэ отчетхэр къатынхэ фае. Ари чъэпыогъум и 15-м шIомыкIэу агъэцэкIэнэу фондыр къяжэ. Iоныгъо мазэм IофышIэхэмкIэ зэхъокIыныгъэ зиIэхэм ар къатыныр шIокI зимыIэ Iоф.

Программэхэмрэ отчетхэр зэрэшIыгъэщт шIыкIэхэмрэ ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIуб­гъоу www.pfrf.ru зыфиIорэм ипычыгъоу «Страхователям» зыцIэм итых.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.