Шапхъэхэр зэкIэми агъэцэкIэнхэу

Коронавирусым пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим щылъагъэкIуатэх.

Ащ фэшI АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи министрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу Вла­димир Свеженец Роспотреб­надзорым къыгъэнэфэгъэ шап­хъэхэр гъэцэкIэгъэнхэр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр цIыф­хэм алъыгъэIэсыгъэнхэм журналистхэм нахьыбэу Iоф да­шIэнэу къафигъэпытагъ.

Джащ фэдэу сатыум пылъ хъызмэтшIапIэхэм, общественнэ транспортым яуплъэкIуни агъэнэфагъ.

— НэмыкI хэкIыпIэ зэрэтимыIэр цIыфхэм агурыдгъэIон фае. Е шапхъэхэр дгъэцэкIэщтых, е гъатхэм зэрэщытыгъэм фэдэу, хъызмэтшIапIэхэр зэ­фэшIыгъэнхэм, кIэлэеджакIо­хэмрэ студентхэмрэ пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу егъэджэгъэнхэм анэсыжьэу, пхъашэу гъунап­къэ­хэр къэуцущтых, — къыIуагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыны­гъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр.