Тизэхахьэ нахь макIэ тэжъугъэшI

КоронавирусыкIэу COVID-19-кIэ зэджагъэхэм джыри зиушъомбгъужьэу зэрэригъэжьагъэр гумэкIыгъо шъхьаIэу зэрэдунаеу иIэхэм ащыщ. НэмыкI къэралыгъуабэхэм ягъэпшагъэмэ, Урысыем Iофхэр щынахьышIухэми, Iофыгъом къыухьагъэп.

ГухэкIми, вирусыр къызэуалIэхэрэм япчъагъэ мы мафэхэм етIупщыгъэу дэкIуае. Гъатхэм анахьыбэу зынэсыгъа­гъэми шIокIыгъ. Госпиталэу агъэпсыгъэ­хэм чIыпIэу яIэхэр имыкъужьхэу, кIэу зыщашIыхэрэр субъектхэм ахэтых. Гъу­напкъэхэр зиIэ режимым джыри тытехьажьыным ищынагъо щыIэ хъугъэ. ХэкIыпIэу специалистхэм къыхагъэщырэр амалэу щыIэмкIэ тизэхахьэ нахь макIэ тшIыныр, зэкIэми зэфэдэу санитарнэ шапхъэхэр дгъэцэкIэнхэр ары.

Коронавирусыр къызэуалIэхэрэм яп­чъагъэ зэрэхэхъожьырэм ыгъэгумэкIэу иеплъыкIэ къыриIотыкIыгъ Адыгеим иоб­щественнэ организациеу «Адыгэ Хасэм» и Тхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзани.

— Гъатхэм Iофхэр зэрэщытыгъэ­хэм фэдэп, джы медицинэр мы зэпахырэ узым узэрэдэзекIощтым нахь хэгъозагъ, икъоуи зыфигъэ­хьазырыгъ, шIэныгъэлэжьхэм ар зыфэдэр нахь ашIэ хъугъэ. Арэу щытми, ар къызэуалIэхэрэм япчъагъэ хэхъо зэпытымэ, сымэджэщхэр фыримыкъужьынхэкIэ щынагъо. Аущтэу мыхъуныр тэры нахьыбэрэмкIэ зыIэ илъыр. Арышъ, тызфэжъугъэсакъыжь. Нахь макIэу тызэхэхьанхэм тыпылъын фае. ГущыIэм пае, хьадагъэхэм а зы уахътэм нэбгырабэ ащызэIумыкIэнэу пшIын плъэ­кIыщт. КъыдгурэIо, къин зиIэм ар хэмытыжьми тегъэуагъэ хъурэр макIэп, ау амалэу щыIэмкIэ ащ ынаIэ тыригъэтын фае. Джэгу­хэр, юбилей зэхахьэхэр зэхэтщэщтми, зэхэтымыщэщтми тэры фитыр. Арышъ, ахэм тафэмыкъаигъэгомэ нахьышIоу сэлъытэ. Зэхэмыщэмэ мыхъущтмэ, санитарнэ шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм унаIэ тебгъэтын фае. Джащ фэдэу тыдэ тыщыIэми маскэр тIулъыныр, нэмыкI шапхъэхэр дгъэцэкIэнхэр зэкIэми типшъэ­рылъ. Зыпари ащ къин хэлъэп. Ахэм яшIуагъэ къэкIощтмэ, Iэпэ­дэлэл тэшъумыгъэшIых, — къы­Iуагъ ащ.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.