ТапэкIэ пшъэрылъхэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Пра­вительствэ зычIэт унэм ПАО-у «Сбербанкым» и Къыблэ-КъохьэпIэ банк итхьаматэу Евгений Титовым тыгъуасэ зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, Адыгэ Республикэм ивице-­премьерэу Сапый Вячеслав, республикэм иминистерствэхэу мы Iофым епхыгъэхэм ялIыкIо­хэр, Сбербанкым иподразде­лениехэм япащэхэр.

Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ республикэмрэ ПАО-у «Сбербанкымрэ» илъэсыбэ хъугъэу зэдэлэжьэныгъэ дэгъу зэрэзэдыряIэр. Ащ амал къеты проект зэфэшъхьафхэр пхыращынэу, экономикэм хэхъоныгъэ рагъэшIынэу, цIыфхэм яфэ­Iо-фашIэхэр нахьышIоу агъэцэ­кIэнхэу.

«Республикэм ипащэхэм япшъэрылъхэм зэу ащыщ бизнесым пылъынхэмкIэ, экономикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр Адыгеим щызэрахьанхэу. Ащ ишIуагъэкIэ республикэм щы­псэухэрэм апашъхьэ социальнэ пшъэрылъэу щытиIэхэр икъоу дгъэцэкIэн тэлъэкIы. Экономи­кэм хэхъоныгъэ езыгъэшIхэ-
рэм зэу ащыщ бизнесым изегъэушъомбгъун пае фэгъэкIо­тэныгъэ зиIэ чIыфэхэр къазэ­рэратыхэрэр», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

ПАО-у «Сбербанкым» и Къы­блэ-КъохьэпIэ банк итхьаматэу Евгений Титовым къызэри­IуагъэмкIэ, джыдэдэм банкым республикэм ит предприятие, организацие мини 6-м ехъумэ чIыфэ къареты.

«Мы аужырэ илъэсхэм Сбербанкым Адыгеим чIыфэу къыритырэм хэхъуагъ, корпоративхэм чIыфэу аритырэр сомэ миллиарди 3,5-м нэсыгъ. Адыге­им фэIо-фашIэхэр нахьышIоу зэрэщагъэцакIэхэрэр зэIукIэ­гъум щыхагъэунэфыкIыгъ. Ти­Iоф­шIэнкIэ мэхьанэшхо зэттырэр МФЦ-м дытиIэ зэдэлэжьэныгъэр ары, а лъэныкъом нахь зызэредгъэушъомбгъущтым тыпылъ», — къыIуагъ Евгений Титовым.

ЦIыфхэмрэ бизнесымрэ къэ­ралыгъо IэпыIэгъу зэраратырэ программэхэм ягъэцэкIэнкIэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм, Адыгэ Республикэм щыпхыращырэ инвестиционнэ проектхэм бан­кыр зэрахэлажьэрэм, джырэ шапхъэхэм адиштэрэ шIыкIэхэм ягъэфедэн япхыгъэ Iофыгъохэм зэIукIэгъум щатегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу