Нахьыбэу Адыгеим къакIохэ хъугъэ

Адыгеим зекIоным ылъэныкъокIэ щы­лэжьэрэ хъыз­мэт­шIа­пIэхэм макъэ къызэра­гъэ­­Iу­гъэмкIэ, зекIо­хэр нахьыбэу рес­публикэм къа­кIохэ хъугъэ.

Анахьэу пандемием илъэ­хъан экономикэр зыпкъ итынымкIэ ащи мэхьанэшхо иI. Компаниеу «Оштен-тур» зыфиIорэм ипащэу Бэрзэдж Мурат къызэри­IуагъэмкIэ, зекIохэм лъэныкъо пстэури ашIогъэшIэгъон, ау джыдэдэм нахьыбэмэ къыхахы­хэрэр рафтингыр, джиппингыр, троллеир, каньонингыр, шым тесхэу къакIухьаныр арых.

«МыгъэкIэ джыри зэфэхьысыжьхэр тшIыгъэхэп, ау непи къэтIон тлъэкIыщт процент 20-м нэсэу зекIохэм япчъагъэ зэрэхэхъуагъэр. Ахэм яфэIо-фашIэхэр дгъэцэкIэнхэм фэшI щэджэгъуашхэ тимыIэу джыдэдэм Iоф тэшIэ», — къыIуагъ Бэрзэдж Мурат.

Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, зекIохэр тапэкIэ тихэгъэгу ишъолъыр нахь благъэхэм къа­рыкIыщтыгъэхэмэ, джы гупчэ шъолъырхэм — Москва, Санкт-Петербург, Калининград адэсхэр республикэм нахьыбэрэ къа­кIохэ хъугъэ.