Къыхагъэщыгъэх, агъэшIуагъэх

Медицинэм иIофышIэу Соловьев зэшхэм ацIэкIэ щыт тыныр зыфагъэшъошагъэхэм Мыекъопэ къэлэ администрацием блэкIыгъэ тхьамафэм щаратыжьыгъ.

Мы муниципальнэ тынымкIэ къыхагъэщыгъэх Мыекъопэ къэ­лэ клиническэ сымэджэщым идневной стационар ипащэу, терапевтэу Наталья Пигуляк, зэпахырэ узхэм зыщяIазэхэрэ Адыгэ республикэ сымэджэщым иврач шъхьаIэ медицинэ лъэны­къомкIэ игуадзэу Лъэустэнджэл Розэ ыкIи Мыекъопэ къэлэ кIэлэцIыкIу сымэджэщым иврач шъхьаIэу Нурания Швецовар.

Соловьев зэшхэу Василийрэ Алексейрэ ацIэкIэ щыт тыныр загъэнэфагъэр 1993-рэ илъэсыр ары. Медицинэм, гъэсэныгъэм ыкIи культурэм яIофышIэхэу, зыщылажьэрэ лъэныкъом хэ­хъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм зиIахьышхо хэзылъхьагъэхэм ар афагъэшъуашэ.

Мы зэхахьэ дэдэм медицинэм иIофышIэу Щытхъум и Пхъэм­бгъоу къалэм щагъэпсыгъэм зыцIэ тыратхагъэхэр щагъэшIуа­гъэх. Ахэр зэпахырэ узэу, коро­навирусыкIэу COVID-19-м пэшIуе­кIогъэным зиIахьышхо хэзылъхьагъэу нэбгырэ 12 мэхъух.