Тишъолъыр итамыгъэ атетыщт

ПсэупIэу Инэм дэт заводэу «Ардерия» зыфиIорэм электрическэ автомобиль цIыкIоу «Ардерия ТС2» зыфиIорэр щаугъоигъ. УрысыемкIэ апэрэу техническэ шапхъэхэм адиштэрэ ушэтынхэр зэкIэ ащ ыкIугъэх, гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ къулыкъум официальнэу щатхыгъ ыкIи номер къыратыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат электрическэ автомо­билыр къыхэзыхыгъэу, СССР- мрэ Урысые Федерациемрэ яизобретателэу, изобретательхэм я Урысые обществэ ишъо­лъыр къутамэ итхьаматэу Алексей Тороповым тыгъуасэ IукIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Алексей Тороповми, нэмыкI изобретательхэми научнэ текIоныгъэшхо зэрашIыгъэмкIэ, инновационнэ проектым игъэцэкIэн зэрэрагъэ­жьагъэмкIэ афэгушIуагъ. Пэрыт технологиехэмрэ шIэныгъэ творчествэмрэ республикэми, хэгъэ­гуми защегъэушъомбгъугъэнымкIэ ахэм къыхахыгъэ электрическэ автомобилым мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат хигъэу­нэфыкIыгъ.

«Проектым ипхырыщынкIэ Адыгеир къызэрэхэшъухыгъэр сигуап. Тэ бэшIагъэ тызызэдэ­лажьэрэр. Илъэситф хъугъэ заводыр загъэпсыгъэр. Котел­хэм якъыдэгъэкIын ары ана­хьэу шъо шъузыфэгъэзагъэр, ау эксперимент Iофхэми шъуа­пылъ. ЛъэныкъуабэхэмкIэ шъуи­предприятие гъэхъагъэ хэлъэу хэхъоныгъэ ешIы. Экономикэ политикэ тэрэз зезыхьэрэ, амалыкIэхэр зыгъэфедэрэ производствэхэу щы­сэтехыпIэу агъэлъагъохэ­рэм шъуащыщ. Ащ епхыгъ IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр, бюджетым жъугъэкIорэ мылъкур нахьыбэ зэрэхъухэрэр, электротранспортым ылъэныкъокIэ шIэныгъэ текIоныгъакIэхэр зэрэшъушIырэр. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаир къэтыухъумэным мэхьанэшхо зэриIэм епхыгъэу а лъэныкъом зегъэу­шъомбгъугъэн фаеу сэлъытэ. Шъуипроектхэм нахьри зяжъу­гъэушъомбгъу тшIоигъу, ащкIэ ищыкIэгъэ IэпыIэгъур шъодгъэ­гъотыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Алексей Тороповым электромобилым фэгъэхьыгъэу зэIукIэм къащыфиIотагъ. Ащ батарейкэкIэ Iоф ешIэ, розеткэ къызэрыкIом пыбгъанэми хъущт. Зы чэщ ащ зыпылъкIэ километри 100 фэдиз ыкIун ылъэкIыщт. Электромобилыр социальнэ къулыкъухэмрэ хэбзэ къулыкъухэмрэ къызфагъэфедэн алъэкIыщт.

Электромобилым икъыхэхын илъэс заулэрэ пылъыгъэх, федеральнэ къэралыгъо унитарнэ предприятиеу «НАМИ» зыфиIо­рэм иушэтынхэр зэкIэ ащ ыкIугъэх, къэралыгъо номер гъэнэфагъи къыратыгъ, Москва хэкум игъогухэм ащыщ щаушэтыгъ.

Джырэ уахътэм ушэтынэу апэрэ автомобиль купым икъыдэ­гъэкIын дэлажьэх. Зэрагъэна­фэрэмкIэ, Адыгеим ахэр щатхыщтых ыкIи шъолъырым итамыгъэу «01-р» апалъхьащт.

«Автомобильхэм тестхэр Адыгеим зэрэщакIущтхэм епхыгъэ Iофыгъохэм джыдэдэм атегущыIэх, ахэр пат­руль-пост къулыкъухэм атегъэ­псыхьэгъэщтых. Республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ шъолъыр министерствэмрэ япащэхэр тиIэпыIэгъоу а социальнэ проектыр пхырытщыщт. Iофэу къетхьыжьагъэм къызэрэдыригъэштагъэм фэшI респуб­ликэм и ЛIышъхьэ сыфэраз. ЩыIэныгъэм кIэ горэхэр къы­хэтлъхьанхэм, Адыгеим хэхъо­ныгъэ тапэкIи едгъэшIыным, научнэ шъолъыр пэрытхэм ар ахэдгъэуцоным тыпылъыщт», — къыIуагъ Алексей Тороповым.

Предприятием ипроизводствэ шъхьаIэ изегъэушъомбгъункIэ гухэлъэу яIэхэм зэIукIэм щатегущыIагъэх. Джыдэдэм заводым илъэс къэс газ котел мин 15 фэдиз къыдегъэкIы, тихэгъэгуи, IэкIыб къэралыгъохэми ахэр дэгъоу ащыIокIых. Заводым ипащэхэм илъэситIу горэкIэ предприятием нахь зырагъэ­ушъомбгъун ямурад. Джащыгъум илъэс къэс котел мин 30-м нэс ахэм къыдагъэкIын алъэкIыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ гъэсэныгъэм епхыгъэ проектым игъэ­цэкIэнкIи Iофэу къырахьыжьагъэ­хэм къадыригъэштагъ. Къихьащт илъэсым игъатхэ электрокартингымкIэ кIэлэцIыкIу клубэу «АРДЕРИЯ» зыфиIорэр заводым къыщызэIуахынэу рахъухьэ. Апэрэ чэзыумкIэ Инэм игурыт еджапIэхэр ары ащ къыщыхахыхэрэр зыщагъэфедэщтхэр. Адыгеим и ЛIышъхьэ Адыгэ Республикэм имуниципалитетхэмрэ гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ и Министерствэрэ япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ проектым ипхырыщынкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэмрэ кIэлэеджакIо­хэмрэ ятехническэ творчествэ изегъэушъомбгъункIэ IэпыIэгъу афэхъунхэу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу