Нахьыбэрэ зэIукIэхэ ашIоигъу

Республикэм атлетикэ псынкIэмкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Краснодар краимрэ Адыгеимрэ яспортсменхэм яIэпэIэсэныгъэ республикэ стадион шъхьаIэм къыщагъэлъэгъуагъ.

Метри 100-р бзылъфыгъэхэм къызачъым, Лабинскэ щыпсэурэ Анастасия Пологаевам апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Адыгеим щыщэу Константин Деминым хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащихьыгъ.

Метрэ 200-м хъулъфыгъэхэри, бзылъфыгъэхэри щызэнэ­къокъугъэх. Адыгеим зыщызы­гъасэхэу Роберт Раджабовымрэ Марина Дровалевамрэ апэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

Метрэ 400-м щызэнэкъокъу­гъэхэм къахэщыгъэх Евгения Емельяновамрэ Артем Рядновымрэ. А. Рядновыр Лабинскэ щыщ.

Метрэ 1500-м хъулъфыгъэхэр щызэнэкъокъугъэх. Адыгеим испорт­сменэу Владислав Подзвездовым зэIукIэгъум текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Гъогу чыжьэ утехьэмэ, кIуачIэр нахьышIоу зэ­рэбгъэфедэщтыр къыгъэлъэ­гъуагъ.

Пэрыохъухэм ялъэхэзэ метрэ 400-р хъулъфыгъэхэм къызэранэкIыгъ, Роберт Раджабовым апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Шытхьалэ щыпсэурэ Валерия Пешковар бзылъфыгъэхэм къахэ­щыгъ, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

Метрэ 800-м щызэIукIагъэхэм текIоныгъэр къыдахыным фэшI гуетыныгъэ ин къызыхагъэфагъ. Адыгеим испортсменхэу Татьяна Моисеевамрэ Илья Мартынен­кэмрэ апэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

Метрэ мини 5-м щызэнэкъо­къугъэхэм уяплъынкIэ гъэшIэгъо­ныгъэ. Гъогу чыжьэр анахь псын­кIэу къызэзынэкIыгъэхэр Адыгеим зыщызыгъасэхэу Виктория Авакянрэ Петр Иванен­кэмрэ.

КъэлъэнымкIэ Артур Раджабовымрэ Евгения Пичуевамрэ апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Я 2 — 3-рэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэри, нэмыкI спортсменхэри зэнэкъокъум чанэу хэлэ­жьагъэх, яIэпэIэсэныгъэ зэрэ­хагъахъорэр къаушыхьатыгъ.

— Адыгэ Республикэм и Мафэ зэнэкъокъур фэгъэхьыгъагъ, — къеIуатэ республикэм атлетикэ псынкIэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Сергей Сухановым. —ЗэкIэ спортсменхэм тафэраз. Адыгеим истадион шъхьаIэ зэте­гъэпсыхьагъэ. Краснодар краим къикIыгъэхэ тренерхэр, спорт­сменхэр къытэлъэIугъэх нахьыбэрэ тизэнэкъокъухэм къяд­гъэ­блэгъэнхэу.

МэфитIо зэнэкъокъугъэхэ спортсменхэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.