КъэкIощт лъэхъаным ылъапсэх

КIэлэегъаджэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу мы лъэныкъомкIэ лажьэхэрэр зыщагъэшIогъэхэ ыкIи къатефэрэ тынхэр зыщаратыжьыгъэхэ зэхахьэ тыгъуасэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Ясэнэхьат мэфэкIэу блэкIыгъэмкIэ афэгушIозэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ цIыфым изэтеу­цон­кIэ кIэлэегъаджэм уасэ зыфэшIыгъое мэхьанэ зэриIэр.

«ЛIэужыкIэ пэпчъэу респуб­ликэми, зэрэкъэралыгъуи хэ­хъо­ныгъэ языгъэшIыщтым икъэкIощт уахътэ лъапсэ фэ­зы­шIырэр шъоры. Джащ къы­хэкIэу кIэлэегъэджэ сэнэхьатыр сыдигъокIи анахь мэхьанэ зиIэхэм ыкIи ящыкIагъэхэм ащыщ», — къыIуагъ респуб­ликэм ипащэ.

Пандемием илъэхъан япшъэ­рылъхэм пшъэдэкIыжь ин ахэлъэу къызэрякIолIагъэхэм пае республикэм икIэлэегъаджэхэм зэкIэми зэрафэразэр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ. Гъэсэныгъэм щы­лажьэхэрэм лъэтемытэу яIоф­шIакIэ зэблахъунышъ, еджэгъу илъэсыр шэпхъакIэхэр агъэфедэзэ зэфашIыжьын фае хъу­гъагъэ.

«Тыкъышъущэгугъы, ана­хьэу джы, илъэсыкIэ еджэ­гъум, гъэсэныгъэр шэпхъакIэ­хэм атетэу ежъугъэжьэн фаеу зыщыхъугъэм. ЩыIэныгъэм джащ фэдэ чIыпIэ тырегъэуцо. Лъэхъаным диштэрэ шIыкIэхэр непэ дгъэфедэнхэм, ахэм зяд­гъэушъомбгъуным, гъэсэныгъэм щыпхырытщынхэм мэхьанэшхо яI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ джащ фэдэу игугъу къышIыгъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным игукъэкIкIэ мы илъэсым иIоныгъо мазэ и 1-м къыщыублагъэу классхэм япащэхэм апае мазэ къэс сомэ мини 5 тедзэу зэрафагъэуцугъэр ыкIи республикэм икIэлэегъэджэ 2650-мэ апэрэ тынхэр зэраIэкIагъэхьэгъахэр.

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» игъэцэкIэн къытегущыIэзэ шъолъырым ипащэ къыIо­тагъ мы лъэныкъомкIэ пшъэрылъэу щыIэхэр зыфэдэхэр, кIэлэегъа­джэм имэхьанэ къэIэтыгъэнымкIэ, лъэхъаным диштэрэ гъэсэныгъэм иинфраструктурэ гъэ­псыгъэнымкIэ.

Шъхьафэу ЛIышъхьэр къыщыуцугъ къэралыгъо программэу «Земскэ кIэлэегъадж» зыфиIоу 2020 — 2023-рэ илъэсхэм ателъытагъэм. Ащ игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу къоджэ кIэлэегъэджэ 14-мэ зэтыгъоу сомэ миллион зырыз афатIупщыгъ.

«Анахьэу тынаIэ зытед­гъэтырэр ныбжьыкIэхэм якъещэ­лIэн. ИлъэсыкIэ еджэгъум республикэм иеджапIэхэм IофшIэныр езыгъэжьэгъэкIэ кIэлэ­егъэджи 143-рэ къякIо­лIагъ. КIэлэегъа­джэхэм ясэнэхьат хэхъоныгъэ фашIыным тыдэлажьэ. Мыекъуа­пэ дэт кIэлэ­егъаджэхэр ясэнэхьат зэрэ­фэкъулайхэм уасэ фэшIыгъэ­нымкIэ Гупчэу яшIэныгъэхэр зынэсыхэрэр зыщагъэунэфырэр; еджапIэхэм ащылажьэ­хэрэм ясэнэхьат зыщыхагъэ­хъон алъэкIыщт Гупчэу гъэсэныгъэмкIэ программэ пэ­рытхэр, кIэлэцIыкIу пэпчъ зыкъызэIуихыным пае хэушъхьафыкIыгъэ екIолIакIэхэр зэрепхьылIэщтхэр зыщызэрагъэшIэшъущтхэми Iоф ешIэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ИгущыIэ къызеух нэуж Адыгеим и ЛIышъхьэ гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ Iоф зышIэхэу ясэнэхьаткIэ лъэгэпIэ гъэнэфагъэхэм анэсыгъэхэм федеральнэ ыкIи шъолъыр тынэу къа­лэжьыгъэхэр аIэкIигъэхьажьыгъэх.

Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ гъэхъагъэхэу иIэхэм ыкIи илъэ­сыбэрэ шIуагъэ къытэу зэрэлэжьагъэм апае УФ-м и Президент и УнашъокIэ щытхъуцIэу «УФ-м изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ Светлана Зубрилинам, Красногвардейскэ районым игимназиеу N 1-м тарихъымрэ обществознаниемрэкIэ икIэлэ­егъаджэ.

Ольга Пановам, Джэджэ районым ия 3-рэ еджапIэ биологиемрэ химиемрэкIэ икIэлэегъаджэ ыкIи ХъокIо Мариет, Тэхъутэмыкъое районым ия 11-рэ еджапIэ географиемкIэ икIэлэегъаджэ УФ-м и Президент ирэзэныгъэ тхылъхэр къа­лэжьыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ и УнашъокIэ «АР-м Лъэпкъ гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэ» хъугъэх Датхъужь Тэмарэ, Мыекъуапэ ия 7-рэ еджапIэ ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъаджэ; Любовь Симоновар, я 7-рэ Мыекъопэ еджапIэм урысыбзэмрэ литературэмрэкIэ икIэлэегъаджэ; Уракъ Аслъанхъан, Шэуджэн районым ия 6-рэ еджапIэ хьисапымкIэ икIэлэегъаджэ; Юсуп Мурат, Шэуджэн районым ия 9-рэ еджапIэ хьисапымкIэ икIэ­лэегъаджэ.

Бгъэхалъхьэу «УФ-м пIуныгъэмкIэ ыкIи гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъ» зыфиIорэр УФ-м гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ афигъэшъошагъ Барэ Заремэ, Красногвардейскэ районым иеджапIэу N 2-м ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъаджэ; Ирина Богатыревам, Джэджэ районым ия 3-рэ еджапIэ тари­хъымрэ обществознаниемрэкIэ икIэлэегъаджэ; Каринэ Варель­джан, Мыекъуапэ ия 35-рэ лицей тарихъымрэ обществознаниемрэкIэ икIэлэегъаджэ; Людмила Кривошеевам, зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэ, ны-тыхэр зышъхьащымытыжь ыкIи кIэлэцIыкIу ибэхэр зыщырагъа­джэхэрэ еджэпIэ-интернатым къыдэгъэкIын IофшIэнымкIэ икIэлэегъаджэ; Хэкужъ Любовь, Тэхъутэмыкъое районым ия 10-рэ еджапIэ урысыбзэмрэ литературэмрэкIэ икIэлэегъа­джэ; Маргарита Колдинам, АКъУ-м игуманитар-техническэ колледж ипащэ игуадзэ.

Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ дэгъоу Iоф зэрашIэрэм ыкIи гъэхъагъэхэр зэряIэхэм апае УФ-м гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ ирэзэныгъэ тхылъ ра­тыгъ Сергей Кошкиным, УФ-м лъэпкъ гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иIофышIэхэм я Профсоюз икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэ.

Iофтхьабзэм икIэух агъэшIуа­гъэх кIэлэегъэджэ IофшIэным гъэхъагъэ зэрэщашIыгъэмкIэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэр. Сомэ мин 200 хъурэ шIухьафтыныр изыхыгъэ­хэр: Инга Беляшовар, Мыекъуа­пэ ия 22-рэ гимназие ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъадж; Чыр­жьын Саид, Кощхьэблэ рай­оным иеджапIэу N 1-м ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъадж; СтIашъу Нурет, Адыгэкъалэ ия 2-рэ еджапIэ физикэмкIэ икIэлэегъадж; Екатерина Тарасовар, Мыекъопэ районым гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ игупчэу N 2-м географиемрэ биологиемрэкIэ икIэлэегъадж.

Сомэ мин 50 зэратыгъэхэр: Фатима Кадыровар, Мыекъуа­пэ ия 19-рэ лицей биологиемкIэ икIэлэегъадж; Ольга Макагоренко, Кощхьэблэ районым ия 9-рэ еджапIэ ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъадж; Елена Павлова, Мыекъуапэ ия 8-рэ лицей ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэ­егъадж; Темзэкъо Марин, Адыгэ республикэ гимназием адыгабзэмрэ литературэмрэкIэ икIэлэегъадж; ТхьайцIыф ФатIимэт, Мыекъуапэ ия 11-рэ еджапIэ химиемрэ географиемрэкIэ икIэлэегъадж; Унэрэкъо Нэфсэт, Кощхьэблэ районым ия 2-рэ еджапIэ хьисапымкIэ икIэлэегъадж.

Iофтхьабзэм икIэух Адыгеим и ЛIышъхьэ джыри зэ рэзэныгъэ гущыIэхэр афигъэзагъэх гъэсэныгъэм ылъэныкъо Iоф щызышIэхэрэмрэ иветеранхэмрэ шIуагъэ къэзытырэ IофшIэнэу агъэцакIэрэм пае, псауныгъэрэ щыIэкIэшIурэкIэ афэлъэIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.