Хэгъэгум шIулъэгъоу фыряIэр къыраIотыкIыщт

Адыгеир загъэпсыгъэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу лъэпкъ драматургиемкIэ произведение тхыгъэным изэнэкъокъу рагъэжьагъ.

Ащ икIэщакIор АР-м культурэмкIэ и Министерств. Зэнэкъо­къум къырахьылIэщт тхыгъэхэм яреспубликэ гупсэ иблэкIыгъэ, инепэ ыкIи инеущ шIулъэгъоу фыряIэр, яхэгъэгу цIыкIу зэрэрыгушхохэ­рэр къахэщынхэ, Адыгеим итарихъ ыкIи икультурэ ашIогъэшIэгъоныным къыфигъэущынхэ фае.

Хэлэжьэщтхэм аныбжь гъунапкъэ иIэп, шъузыгъэгумэкIырэ упчIэхэмкIэ шъузытеощт телефоныр: 88772 52-27-97-рэ; 8-928-468-59-43-рэ, Къуижъ Нэфсэт.