МэшIогъэкIосэ къулыкъум къеты

МашIом нахьыбэу закъызыщиштэрэр унэхэр ары. Джащ пае электропкъыгъохэм, унэхэр зэ­рагъэплъырэ, зэрагъэнэфырэ пкъыгъохэм язытет игъорыгъозэ шъууплъэкIу.

КъызыкIэнэн ылъэкIыщт пкъы­гъохэм: мебелым, шъхьа­ныгъуп­чъэ Iухъохэм ыкIи нэ­мыкIхэм апэблагъэу ахэр шъумыгъэуцу. А зы уахътэм электропкъыгъуабэ зэдыпышъумы­гъан, тхьамыкIагъом нахь щыухъумагъэ шъухъущт.

Мыекъуапэ икъулыкъоу ма­шIом зыкъимыштэным лъыплъэ­рэм джыри зэ шъугу къегъэ­кIыжьы шапхъэхэр шъу­мыу­къо­нэу, пIэм шъухэлъэу тутын шъуемышъонэу, шъуипсауныгъи, шъуищыIэныгъи чIыпIэ къин ишъумыгъэуцонэу.

ЗыгорэкIэ машIом зыкъиштагъэу шъузырихьылIэкIэ, ащ лъы­пытэу телефонэу 01-мкIэ мэшIогъэкIосэ къулыкъум шъутеу. IэпыIэгъур къэсыфэ цIыфхэм ягъэкощынкIэ ыкIи машIом игъэ­кIосэжьынкIэ шъу­фэлъэкIыщтыр зэкIэ шъушIэ.

Организациехэм, дачэ, мыкоммерческэ объединениехэм япащэхэм цIыфхэм агурагъэIон фае уц гъугъэхэр агъэсты зэрэмыхъущтыр, машIом зыкъимы­штэным иамалхэр зэрахьан зэ­рэфаер. ЗыгорэкIэ уцыжъхэм машIо къакIэнагъэу зышъулъэгъукIэ, Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьынымкIэ къулыкъухэмрэ ма­къэ яжъугъэIу.

МашIом зызэрэщышъуухъумэщтым фэгъэхьыгъэ упчIэу шъуиIэхэмкIэ Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ ителефонэу 56-80-78-мкIэ зафэжъугъэзэн шъулъэкIыщт.

А. Р. Мамый.
Мыекъуапэрэ Мыекъопэ районымрэ мэшIогъэкIосэнымкIэ якъэралыгъо инспектор.