ИгуфэбэныгъэкIэ цIыфхэр егъэразэх

Сыд фэдизэу Интернетыр жъугъэу тищыIэныгъэ къыхэхьагъэми, цIыф­хэр гъэзетхэм, журналхэм яджэх, ахэр къызэрэратхыкIыщтыгъэм зэ­хъо­кIыныгъэ фэхъугъэп. Мыщ дэжьым почтэм иIофышIэхэм пшъэ­дэкIыжьэу ахьырэр зэрэиныр нафэ къытфэхъу.

Ахэм кIымафи, гъэмафи ямы­­Iэу, зыщычъыIэми, зы­щыуаеми шъхьахыныгъэ къызхамыгъафэу, къяжэрэ цIыфхэм алъэIэсых, къыратхыкIыгъэхэр афахьыжьых.

Гъэзетеджэныр зикIэсэ цIыф­хэр почтэм иIофышIэхэм яжэх. Къафахьыгъэм инэкIубгъохэр зэпырагъэзэным, ащ непэ гъэшIэгъонэу итым зыщагъэгъозэным кIэхъопсых. Тэуехьаблэ щыщэу Тыгъужъ Азмэт тиредакцие лъэIу иIэу зыкъыфигъэзагъ. Къуаджэм ипочтальонэу Хьэ­ш­хъуанэкъо Мирэ Iоф зэри­шIэрэм зэригъэразэр игущыIэ къы­щыхегъэщы.

— Ыгу етыгъэу пшъэрылъэу иIэр зэригъэцакIэрэм дакIоу, нэгушIоу сыдигъуи къытпэгъокIы. Почтэм гъэзетхэр къызэрэнэсхэу охътэ кIэкIым къыкIоцI къызэ­рэтIэкIигъэхьащтым пылъ, — къыт­феIуатэ Тыгъужъ Азмэт. — Илъэс пчъагъэ хъугъэ лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» къызистхыкIырэр. Ащ ишIуагъэкIэ республикэм щыхъурэм сыщыгъуаз. Гъэзетым сызэрежэрэр зышIэрэ Мирэ ар псынкIэу къыс­фехьы. Джащ фэдэу тхы­гъэу къысфагъэхьыхэрэри къысIэкIегъэхьажьых. Мирэ сызэрэфэразэр сигущыIэ къыщыхэзгъэщы сшIоигъу. Ащ иIофшIэн ыгу етыгъэу зэригъэцакIэрэм дакIоу, шъхьэкIэфэныгъэшхо хэлъ. ЦIыфыныгъэр, гукIэгъуныгъэр игъо­гогъухэу мэпсэу. Сыд фэдэ лъэIу уиIэу зыфэбгъэзагъэми амалэу иIэмкIэ IэпыIэгъу къыпфэхъущт.

1995-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу Почтэм икъутамэу Джэ­джэхьаблэ дэтым Мирэ Iоф щешIэ. Зигугъу къэтшIыгъэ къуа­джэм къэкIорэ гъэзетхэр, журналхэр, тхьапэхэр аIэкIигъахьэщтыгъэ. Мыгъэ къыщыублагъэу Тэуехьаблэ щыпсэухэрэми къыратхыкIырэр афехьыжьы.

— СиIофшIэн сыгу етыгъэу сэгъэцакIэ. ЦIыфхэр къызэрэса­жэхэрэр сэшIэ ыкIи ахэм псын­кIэу сызэралъыIэсыщтым сыпылъ, — къытфеIуатэ Мирэ. — Интернет нэкIубгъохэр щыIэныгъэм жъугъэу къыхэхьагъэх ыкIи ахэм ныбжьыкIэхэр бэрэ арэхьэх, ау нахьыжъхэр зэреса­гъэхэу гъэзетхэм къяжэх. Псау­ныгъэм, хэтэрыкIхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр зэрыт гъэзетхэр, журнал зэфэшъхьафхэр, нэмыкI­хэри къоджэдэсхэм къыратхыкIых ыкIи ахэм ягуапэу яджэх. Джащ фэдэу пенсиер къызфакIорэмэ аIэкIэсэгъэхьажьы. Электричествэр, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр, нэмыкI фэIо-фашIэ­хэр зэратыщт тхьапэхэри цIыф­хэм афэсэхьыжьых.

ЦIыфхэр зэкIэ зэфэшъхьафых. ЯтеплъэкIэ зэрэзэтекIхэрэм фэ­дэу шэнэу яIэри зэфэшъхьаф. Ау Хьэшхъуанэкъо Мирэ зэкIэмэ загуригъэIон елъэкIы. Рэзэныгъэ гущыIэхэр пигъохызэ редакцием зыкъыфэзгъэзэгъэ Тыгъужъ Азмэт ащ ишыхьат. Мирэ иIоф­шIэн гуфэбэныгъэ хэлъэу зэригъэцакIэрэр къоджэдэсхэм зэхашIыкIы ыкIи гущыIэ фабэхэмкIэ зыфагъэзэжьы.

(Тикорр.).