Джыри ахагъэхъуагъ

Адыгеим имедицинэ IэпыIэгъу псынкIэ пае автомобиль 15 къащэфыгъэу тыгъуасэ IункIыбзэхэр аратыжьыгъэх. Ащ хэлэжьагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэхэм закъыфигъазэзэ, зышъхьамысыжьхэу, зэмыблэжьхэу япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм фэшI «тхьа­шъуегъэпсэу» къариIуагъ.

— ЦIыфым апэрэ IэпыIэгъур игъом ыкIи зэрищыкIагъэм тетэу егъэгъотыгъэным мэхьанэшхо иI. Ар шъоры нахьыбэрэмкIэ зыIэ илъыр. Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм медицинэм иIофышIэхэм пшъэры­лъэу къафигъэуцурэр бэ. Ахэр икъоу зэшIохыгъэнхэм пае зэкIэми тызэдеIэжьын фае. ШэпхъакIэ­хэм адиштэрэ оборудованиекIэ зэтегъэ­псыхьэгъэ автомобильхэр вирусыкIэм пэшIуекIогъэным пае къэралыгъом ипащэхэмрэ республикэмрэ зэшIуахырэ Iофтхьабзэхэм зэу ащыщых. Коронавирусыр игъом къыхэгъэщыгъэным, ар къызэолIагъэм охътабэ темышIэзэ еIэзэгъэныр егъэжьэгъэным узыр хэмыужъыныхьа­ным­кIэ мэхьанэшхо яI. Зэпа­хырэ узым пэшIуе­кIо­рэ IофшIэнхэр нахьышIоу зэшIохыгъэ хъунымкIэ, IэпыIэгъу псынкIэр нахь шIэхэу зищыкIагъэм лъы­IэсынымкIэ автомобилыкIэхэм яшIуагъэ лъэшэу къызэрэкIощтым сицыхьэ телъ. А зэпстэумэ япхыгъ цIыфхэм япсауныгъэ игъэпытэни, дунаим ехыжьырэр нахь макIэ зэрэхъущтыри, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

IэпыIэгъу псынкIэм иавтопарк игъэкIэжьын бэшIагъэу зэрэдэлажьэхэрэр ЛIышъхьэм къыкIигъэтхъыгъ. 2016-рэ илъэсым къы­щегъэжьагъэу 2019-м нэс пштэмэ, ащ фэдэ автомобилэу 49-рэ республикэм къихьагъ, мы илъэсым атыгъэр 12 мэхъу. Ахэм ащыщэу зыр партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм къыщэфыгъ.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем республикэм ипащэ къы­зэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Iэпы­Iэгъу псынкIэм иавтомо­бильхэм зэкIэми, мыщ дэжьым щаратыгъэхэри ахэтхэу, ГЛОНАСС зыфиIорэ системэр ащыгъэпсыгъ, медицинэ оборудованиеу лъэхъаным къыздихьыгъэ­хэмкIэ зэтегъэ­псыхьагъэх.

IэпыIэгъу псынкIэм и Адыгэ республикэ станцие иврач шъхьа­Iэу Сихъу Ахьмэд къызэриIуагъэм­кIэ, чэщ-зымафэм автомобиль 50-м къыщымыкIэу зэблэкIы. Ахэм ащыщэу 7-р зэпахырэ узым пэшIуекIогъэным фэгъэзагъ.

Лъэхъаным диштэрэ автомобильхэм IофшIэныр нахь къызэрагъэпсынкIэщтым, медицинэ IэпыIэгъур нахь къызIэкIэгъэхьэгъошIу цIыфхэм къызэрафашIыщтым ицыхьэ зэрэтелъыр АР-м и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ. Коронавирусым зызэриушъомбгъурэр, ащ фэшI пшъэрылъыкIэхэр къызэрэуцухэрэр къыдалъытэнхэшъ, медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм ибригадэхэм япчъагъэ зэрэхагъэхъощт шIыкIэм хэплъэнхэу псауныгъэм икъэухъумэнкIэ Министерствэм къыфигъэпытагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.